8-ի և կապույտի արանքում

Մուտք­

Չնա­յած հոգ­նա­ծու­թյա­նը, քն­նիչ Թե­ո­ֆի­լյա­նը տան ճա­նա­պար­հին մի կի­սա­դա­տարկ գի­նետ­ուն մտավ: Տե­ղա­վոր­վեց սե­ղա­նիկ­ի մոտ ու սա­ռը վար­դա­գույն գի­նի պատ­վի­րեց: Ան­կյու­նում խցկ­ված հնա­մե­նի դաշ­նա­մու­րից հա­ճե­լի մե­ղե­դի հա­սավ ա­կան­ջին: Հի­շո­ղու­թյան ան­դունդ­նե­րը տակ­նուվ­րա ե­ղան, ու հա­ճե­լի մի ջեր­մու­թյուն տա­րած­վեց մարմ­նով մեկ: Դաշ­նա­կա­հա­րը մեջ­քով էր նս­տած, և դեմ­քը չէր եր­ևում: Ձեռ­քե­րը վար­պե­տո­րեն վա­զում է­ին հեռ­վից շեր­տա­ձի հի­շեց­նող ստեղ­նե­րի վրայով:Ար­դեն ո­ւշ ե­րե­կո էր: Դան­դաղ, ա­սես չու­զե­լով, մո­տե­նում էր գի­շե­րը: Ան­ցորդ­նե­րի հոս­քը փո­ղո­ցում լայ­նա­հորդ գե­տից վե­րած­վել էր բա­րալիկ առ­վակ­նե­րի: Մար­դիկ շտա­պում է­ին տուն՝ հանգս­տա­նա­լու աշ­խա­տան­քային օր­վա­նից ա­ռաջ: Ա­ռա­վել ջա­հել­ներն ու­րախ ձայ­նե­րով թա­փա­ռում է­ին մի սր­ճա­րա­նից մյու­սը՝ գար­նա­նային ան­հոգ ե­րե­կոն շա­րու­նա­կե­լու հա­մար:

Քն­նիչն, ա­սես թմ­բի­րի մեջ, վայե­լում էր ա­ստ­վա­ծային մե­ղե­դին ու գի­նու բարկ հա­մը: Ժա­մա­նակն էլ, թվում էր,  կանգ էր ա­ռել: Պա­տի հնա­մե­նի ժա­մա­ցույ­ցը կար­ծես հա­տուկ միշտ նույն ժամն էր ցույց տա­լիս: Եր­ևի փչա­ցած էր, և զուտ որ­պես դե­կո­րա­ցի­ա է­ին պա­հում կամ էլ, որ պա­կաս հա­վա­նա­կան է, հա­ճա­խորդ­նե­րին խրա­խու­սում է­ին չշ­տա­պել և մեկ բա­ժակ խմիչք էլ պատ­վի­րել:­

Այդ պա­հին ա­սես ան­դրշի­րի­մյան աշ­խար­հից մի ձայն լս­վեց.

– Պա­րո­նայք, գի­նե­տու­նը փակ­վում է…­

Այս բա­ռե­րը ցրե­ցին խորհր­դա­վո­րու­թյան հա­ճե­լի թմ­բի­րը: Քն­նի­չը մի կում էլ ա­րեց ու ցած դրեց բա­ժա­կը: գրպա­նից ման­րա­դրամ հա­նեց ու մի քա­նի­սը դրեց սե­ղա­նին: Հե­տո ձեռ­քի շար­ժու­մով բա­րի գի­շեր մաղ­թեց գի­նե­տան աշ­խա­տո­ղին ու դա­տարկ փո­ղո­ցով քայ­լեց դե­պի տուն: Հե­ռա­վոր ժա­մա­ցույ­ցի զան­գերն ազ­դա­րա­րե­ցին գի­շեր­վա գա­լուս­տը մեծ քա­ղա­քում:

* * *

Քն­նիչ Թե­ո­ֆի­լյա­նը վեր կա­ցավ գրա­սե­ղա­նի մո­տից, ճմլկո­տե­լով մի եր­կու վար­ժու­թյուն ա­րեց ձեռ­քե­րով ու պա­րա­նո­ցով և մո­տե­ցավ բաց պա­տու­հա­նին: Քա­ղա­քը գա­րուն ու կյանք էր շն­չում: Ան­գամ փո­ղո­ցի հե­ռա­վոր ժխորն ան­կա­րող էր լռեց­նել բա­լե­նու ծա­ղիկ­նե­րին սի­րա­հե­տող մե­ղու­նե­րի ներ­դաշ­նակ բզ­զոցը:

Մինչ վե­րա­դա­սի մոտ գնա­լը դեռ ժա­մա­նակ կար: Քն­նի­չը մո­տե­ցավ գրա­սե­ղա­նին, ա­ռանց նս­տե­լու ձեռքն ա­ռավ նա­մակն ու սկ­սեց կր­կին ու­շա­դիր կար­դալ:

 

«…Այս քա­ղա­քում ի­նձ միշտ եր­կու բան է զար­մաց­նում ու մտո­րե­լու ա­ռիթ տա­լիս՝ կար­միր ա­րե­գա­կի ներ­քո ծաղ­կող բա­լե­նի­ներն ու թա­փա­ռա­կան շնե­րը: Եր­կու­սին էլ միշտ հի­աց­մուն­քով ու ակ­նա­ծան­քով եմ նա­յում: Եր­կուսն էլ ի­նձ հի­շեց­նում ու կա­պում են մայր բ­նու­թյան հետ, այ­լա­պես հի­րա­վի խե­լա­գար­վել կա­րե­լի էր այս քա­րե ջունգ­լի­նե­րի ու աղ­մու­կի տար­տա­րո­սում: Ե­րբ ե­րե­խա է­ի, ի­նձ թվում էր, որ ձյան ա­ռա­ջին փա­թի­լը հենց ի­՛մ ձեռ­քին է իջ­նում: Հի­մա քիչ բան է փոխ­վել: Ես դեռ վս­տահ եմ, որ Ձմեռ պա­պիկն ի­րոք գո­յու­թյուն ու­նի: Որ ձյան ա­ռա­ջին փա­թիլն ի­րոք ի­մն է, և որ բա­լե­նու ա­ռա­ջին բաց­վող ծա­ղի­կը հենց ես եմ տես­նում: Եվ ո­՞վ կա­րող է ի­նձ ար­գե­լել նման հե­քի­աթ­նե­րով ապ­րել: Չէ՞ որ այս ա­մե­նը լց­նում է մեր կյան­քը, դարձ­նում հե­քի­ա­թի պես գե­ղե­ցիկ ու ան­րջա­կան, ի­նչ­պես Բա­խի Es-moll պրե­լյու­դը… Ի­սկ դուք ե­րբ­ևէ նայե՞լ եք թա­փա­ռա­կան շնե­րի աչ­քե­րին: Նկա­տե՞լ եք՝ ի­նչ­քան սպա­սում ու կա­րոտ կա դրանց մեջ: Ի­նչ­քա՜ն հույս ու հա­վատ… Տանն ապ­րող ու տեր ու­նե­ցող շներն այլ հա­յացք ու­նեն: Դրան­ցում հույս ու սպա­սում չկա: Ի­սկ ա­նօթ­ևան շնե­րը սպա­սում են հույ­սով ու հա­վա­տով… Եվ բա­լե­նի­նե­րը… Նր­բա­գույն թեր­թիկ­նե­րով այդ հրեշ­տակ­նե­րը, որոնք ի­նչ-որ հրաշ­քով հայտն­վել են քա­ղա­քում, որ փափ­կաց­նեն մեր քա­րե հո­գի­նե­րը: Եվ ո­՞վ պի­տի պաշտ­պա­նի նրանց, ե­թե ոչ ե­ս… Թող Ա­ստ­ծո պատ­ժին ար­ժա­նա­նան իմ հին քա­ղա­քը քան­դող­ները, բա­լե­նի­նե­րը կտ­րող­ներն ու թա­փա­ռա­կան շնե­րին գն­դա­կա­հա­րող­նե­րը…»­:

 

Ա­հա­վոր պայ­թյու­նը ցն­ցեց քնն­չա­կան վար­չու­թյան շեն­քը: Օ­դային հար­վա­ծից ա­պա­կի­նե­րը դուրս թռան ի­րենց տե­ղից ու շրխ­կո­ցով թափ­վե­ցին սե­ղա­նին և հա­տա­կին: Քն­նի­չը գրե­թե բնազ­դա­բար ի­րեն մի­ջանցք նե­տեց, ո­ւր ա­նո­րո­շու­թյան մեջ ար­դեն խռն­վել է­ին վար­չու­թյան աշ­խա­տա­կից­նե­րը: Կա­նայք գո­ռում է­ին: Մի քա­նի­սը վա­զում է­ին աս­տի­ճան­ներն ի վար: Թե­ո­ֆի­լյանն ա­ռանց ա­վե­լորդ ա­ճա­պա­րան­քի հետ­ևեց նրանց: Հա­մա­տա­րած ժխո­րին մի­ա­ցել էր նաև բազ­մա­թիվ մե­քե­նա­նե­րի հա­կաառ­ևանգ­ման շչակ­նե­րի ան­տա­նե­լի բա­ղա­ձայ­նույ­թը:

Մոտ կես ժամ ան­ց պարզ­վեց ե­ղե­լու­թյու­նը. պայ­թել էր վար­չու­թյան շեն­քի մոտ կա­յա­նած մե­քե­նա­նե­րից մե­կը: Քա­նի որ այն պատ­կա­նում էր հենց ՆԳ աշ­խա­տա­կից­նե­րից մե­կին՝ շատ ա­րագ սկ­սե­ցին պարզ­վել ման­րա­մաս­նե­րը: Քիչ ան­ց ժա­մա­նեց Ազ­գային ան­վտան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյան աշ­խա­տան­քային խում­բը՝ բաղ­կա­ցած քն­նիչ­նե­րից և փոր­ձա­գետ­նե­րից: Ժա­մա­նե­ցին նաև հր­շեջ­նե­րը և շտա­պօգ­նու­թյան մե­քե­նա­նե­րը: Բա­րե­բախ­տա­բար որ­ևէ լուրջ մի­ջամ­տու­թյան կա­րիք չկար: Ա­վե­լի շատ բժիշկ-հո­գե­բա­նի օգ­նու­թյուն էր պետք, քա­նի որ մի քա­նի կա­նայք ցն­ցա­կաթ­վա­ծի մեջ է­ին: Բա­րե­բախ­տա­բար որ­ևէ մե­կի կյան­քին վտանգ չէր սպառ­նում: Ժա­մեր ան­ց, ե­րբ տա­րած­քից հե­ռաց­վե­ցին պայ­թած և վնաս­ված մե­քե­նա­նե­րը, վար­չու­թյու­նը վե­րա­դա­ր­ձավ իր գրե­թե բնա­կա­նոն աշ­խա­տան­քային ռիթ­մին: Ե­րե­կո­յան գե­րա­տես­չու­թյան ղե­կա­վա­րը բո­լոր ներ­կա­նե­րին հրա­վի­րեց աշ­խա­տան­քային ար­տա­հերթ խորհր­դակ­ցու­թյան: Ա­սաց, որ գոր­ծով զու­գա­հեռ զբաղ­վում է նաև Ազ­գային ան­վտան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյու­նը: Բո­լո­րին հոր­դո­րեց հնա­րա­վո­րինս ա­րագ ան­ցնել ի­րենց պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րի կա­տար­մա­նը:

Քն­նի­չը քայ­լերն ո­ւղ­ղեց տուն, բայց ճա­նա­պար­հին մտավ գի­նե­տուն և գրե­թե ի­րեն ստի­պե­լով մի բա­ժակ գի­նի ըմպեց: Ա­կանջ­նե­րում ու գլ­խում տա­րա­ձայն աղ­մուկ էր: Աչ­քե­րով փնտ­րեց դաշ­նա­կա­հա­րին, սա­կայն չտե­սավ: Մեկ օր­վա հա­մար չա­փից դուրս շատ է­ին ապ­րում­նե­րը: Հար­կա­վոր էր հան­դարտ­վել ու շա­րու­նա­կել սթափ հա­յաց­քով նայել կյանքին:

* * *

Փոխգն­դա­պե­տի սե­նյա­կում, ի­նչ­պես միշտ, օ­դը ծանր էր ան­գամ բաց­ված պա­տու­հա­նով: Վար­չու­թյան պե­տը մե­կը մյու­սի ետ­ևից գլա­նակ­ներ էր վա­ռում ու ա­գա­հո­րեն ներս քա­շում ծու­խը: Եր­բեմն ան­գամ մո­ռա­նում էր մոխ­րա­մա­նում ծխա­ցող գլա­նա­կի մա­սին ու տու­փից նորն էր վերց­նում:

Քն­նիչ Թե­ո­ֆի­լյա­նը լուռ սպա­սում էր, որ նախ վե­րա­դա­սը խո­սի: Վեր­ջի­նիս խոս­քը չու­շա­ցավ.

– Լավ, Թե­ո­ֆի­լյան, ան­ցնենք գոր­ծի: Քո սե­նյա­կը շա՞տ է վնաս­վել:

– Ոչ, նոր ա­պա­կի­ներ գցե­ցին ու ջար­դո­նը մաք­րե­ցին: Ա­մեն ի­նչ նոր­մալ է:

– Իմ բախտն ա­վե­լի շատ բե­րեց՝ սե­նյակս մի­ջանց­քի ծայ­րում է՝ մուտ­քից հե­ռու: Ի դեպ, կա­րող ես ծխել…

– Ես չեմ ծխում:

– Ճիշտ էլ ա­նում ես: Բայց եր­բեմն հանգս­տաց­նում է: Դու ի­նչ­պե՞ս ես հանգս­տա­նում:

– Ես աշ­խա­տում եմ չլար­վել:

Փոխգն­դա­պե­տի դեմ­քին գրե­թե հեգ­նա­կան մի ժպիտ հայտն­վեց:

– Եր­ջա­նիկ մարդ ես, ի­՞նչ ա­սեմ… Ես հի­մա հա­ճույ­քով մի բան կխ­մե­ի, բայց չի կա­րե­լի… Նյար­դերս լար­ված են՝ ի­նչ­պես եր­բեք: Ա­սում ես՝ եր­բեք չե՞ս լար­վում:

– Եր­բեմն պա­տա­հում է:

– Եվ ի­՞նչ ես ա­նում նման դեպ­քե­րում:

– Թա­փա­ռում եմ քա­ղա­քում կամ ե­րաժշ­տու­թյուն լսում: Ե­րե­կո­յան կա­րող է մի բա­ժակ գի­նի խմեմ կամ կար­դամ:

– Հըմ… Մի օր պի­տի մի­ա­սին խմենք, թե չէ գժ­վել կա­րե­լի է այս լա­րու­մից: Դե լավ, գոր­ծի ան­ցնենք: Կա­րիք չկա ա­սե­լու, որ այս ա­մե­նը հույժ գաղտ­նի է: Ոչ մե­կին ոչ մի խոսք ա­ռանց իմ թույլտ­վու­թյան: Գի­տես՝ այս գոր­ծը մի­ա­ժա­մա­նակ Ազ­գային ան­վտան­գու­թյան վա­րույ­թում է: Ստիպ­ված պի­տի աշ­խա­տես նրանց քն­նիչ­նե­րից կամ փոր­ձա­գետ­նե­րից մե­կի հետ: Այ­սօր ե­րկ­րորդ նա­մակն է ստաց­վել մեր ան­ծա­նո­թից: Ա­հա, կար­դա՛: Բնօ­րի­նա­կը ան­վտան­գու­թյան տղա­նե­րի մոտ է:

Քն­նի­չը վերց­րեց պատ­ճե­նը և սկ­սեց ու­շա­դիր կար­դալ:

 

 

«Հար­գե­լի քա­ղա­քային իշ­խա­նու­թյուն­ներ, սա թող ա­ռա­ջին զգու­շա­ցու­մը լի­նի բար­բա­րոս­նե­րիդ: Դա­դա­րե՛ք կոր­ծա­նել մեր հնա­մե­նի քա­ղաքն ու մեր ար­ժեք­նե­րը: Գի­տեմ, որ ար­դեն հան­րային վտան­գի նարն­ջա­գույն աս­տի­ճան եք սահ­մա­նել: Բայց հի­շեք՝ նյու­թա­կա­նից զատ, գո­յու­թյուն ու­նեն նաև հոգ­ևոր ար­ժեք­ներ: Եվ նյու­թա­կան վտան­գից զատ նաև բա­րո­յա­կան վտանգ կա: Հու­սամ ող­ջամ­տու­թյունն այս ան­գամ կգե­րա­զան­ցի ձեր ան­փա­ռու­նակ ըն­չա­քաղ­ցու­թյա­նը: Ե­թե ա­զատ րո­պե գտ­նեք՝ լսեք Բա­խի F-moll պրե­լյու­դը և ֆու­գան: Ե­թե չօգ­նի՝ հաս­տատ չի խան­գա­րի»:

 

– Դե, ի՞­նչ կա­սես,– ան­համ­բեր հարց­րեց փոխգն­դա­պե­տը:

Քն­նի­չը չշ­տա­պեց պա­տաս­խա­նել: Վե­րա­դարձ­րեց թուղ­թը և նայեց պա­տու­հա­նից դուրս:

– Թե­ո­ֆի­լյան, իմ ժա­մա­նա­կը քիչ է: Եվ ոչ մի­այն ի­մ…

– Կար­ծում եմ՝ պետք է մտա­ծել,– ան­շտապ ա­սաց քն­նի­չը:

– Մտա­ծե­լը լավ բան է: Մտա­ծիր: Բայց մի՛ մո­ռա­ցիր, որ ի­րոք վտան­գի նարն­ջա­գույն աս­տի­ճան է հայ­տա­րար­ված, ու ա­մեն կող­մից ի­նձ խայ­թում են: Հան­դի­պի՛ր ան­վտան­գու­թյան տղա­նե­րին: Դրանց մեջ մի կա­պի­տան կա: Հիմ­նա­կա­նում նրա հետ ես աշ­խա­տե­լու: Չմո­ռա­նաս ա­ռա­ջին նա­մակն էլ տա­նել հետդ: Ի­րենք բնօ­րի­նակն են պա­հան­ջում: Մեզ հա­մար պատ­ճեն կհա­նես: Ո­ւֆ, ա­ստ­ված ի­մ… Ե­՞րբ է վեր­ջա­նա­լու այս ա­մե­նը… Հար­ցեր ու­նե՞ս:

– Չու­նեմ:

– Դե գնա՛ ու աշ­խա­տիր: Վա­ղը ար­դյունք­նե­րի մա­սին կզե­կու­ցես ի­նձ:

– Ի­սկ ե­թե ար­դյունք­ներ չլի­նե՞ն:

– Կզե­կու­ցես, որ ար­դյունք­ներ չկան: Ա­զատ ես:­

Այդ պա­հին հն­չեց հե­ռա­խո­սի զան­գը: Փոխգն­դա­պե­տը վերց­րեց լսա­փո­ղը: Ու­շա­դիր լսում էր և մի­ա­ժա­մա­նակ մա­տի­տով ի­նչ-որ ե­րկ­րա­չա­փա­կան պատ­կեր­ներ խզբ­զում սե­ղա­նին դրված թղ­թին: Թե­ո­ֆի­լյանն ար­դեն դռան մոտ էր, սա­կայն ոտ­քը կախ գցեց՝ հար­ցա­կան նայե­լով վե­րա­դա­սի կող­մը:

– Լավ, գա­լիս եմ,– ա­սաց փոխգն­դա­պետն ու դրեց լսա­փո­ղը:– Քիչ ա­ռաջ ե­րկ­րորդ պայ­թյունն է ե­ղել: Ձե­ռա­գի­րը նույնն է:

– Ման­րա­մաս­ներ կա՞ն:

– Մի­այն հայտ­նի է, որ բան­կո­մատ է պայ­թել: Զո­հեր չկան: Ա­նվ­տան­գու­թյան աշ­խա­տա­կից­ներն ար­դեն այն­տեղ են: Գնա­ցի՛նք: Ճա­նա­պար­հին կխո­սենք:

* * *­

Ոս­տի­կա­նու­թյունն ար­դեն շր­ջա­փա­կել էր պայ­թյու­նի վայ­րը՝ ORANGE սր­ճա­րա­նի հար­ևա­նու­թյամբ: Հե­ռա­հար կա­ռա­վար­մամբ ի­նք­նա­շեն ռումբն ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ տե­ղա­դրված էր ե­ղել բան­կո­մա­տի խո­ռո­չում: Ի­նչ-որ ան­հաս­կա­նա­լի պատ­ճա­ռով բան­կո­մա­տը հս­կող տե­սախ­ցի­կը չի աշ­խա­տել: Մի քա­նի օր ա­ռաջ նկա­տել են, որ վնաս­ված է, սա­կայն չեն հասց­րել փո­խել, քա­նի որ գլ­խա­մա­սային գրա­սե­նյա­կում տե­սախ­ցիկ չի ե­ղել: Պատ­վի­րել են այլ խա­նու­թից, բայց հանգս­տյան օ­րե­րի պատ­ճա­ռով ա­ռա­քումն ու­շա­ցել է: Չի բա­ցառ­վում, որ սրա մա­սին ի­նչ-որ կերպ տե­ղյակ է ե­ղել կաս­կա­ծյա­լը, թեև փոք­րի­շա­տե հաս­կա­ցող ա­մեն մե­կը կա­րող էր նկա­տել, որ տե­սախ­ցի­կն ա­պա­մոն­տաժ­ված է:

Պայ­թյու­նից որ­ևէ մե­կը չի տու­ժել: Ը­ստ Ազ­գային ան­վտան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյան փոր­ձա­գե­տի՝ որ­ևէ մե­կը չէր էլ կա­րող տու­ժել, քա­նի որ պայ­թյունն ա­վե­լի շուտ սիմ­վո­լիկ բնույթ է կրել՝ շլա­ցու­ցիչ աղ­մու­կով, բայց ա­ռանց կյան­քին վտանգ սպառ­նա­ցող տար­րե­րի: Սո­վո­րա­բար տա­րած­քը բա­վա­կա­նին բազ­մա­մարդ է, սա­կայն ոչ ոք կաս­կա­ծե­լի որ­ևէ մե­կին չի նկա­տել: Հե­տա­գա ման­րա­մաս­նե­րի հա­մար փոր­ձա­գետ­նե­րը լրա­ցու­ցիչ ժա­մա­նակ խն­դրե­ցին:

* * *­

Ազ­գային ան­վտան­գու­թյան քն­նիչ-փոր­ձա­գե­տը լավ տպա­վո­րու­թյուն թո­ղեց: Լուրջ, բա­նի­մաց, լսող և կշ­ռա­դա­տող: Սա­կայն դեպ­քե­րի ա­ռաջ­նային տվյալ­նե­րը շատ քիչ բան է­ին ա­սում: Քնն­չա­կան վար­չու­թյան մոտ մե­քե­նա է պայ­թել: Որ­ևէ կաս­կա­ծե­լի բան չի հայտ­նա­բեր­վել: Ոչ ու­ժա­նակ, ոչ էլ նման մի բան: Տե­սախ­ցիկ­նե­րը ևս կաս­կա­ծե­լի մարդ չեն հայտ­նա­բե­րել, ո­րը մո­տե­նար կամ գո­նե հա­յաց­քը եր­կար հառեր կա­յան­ած մե­քե­նայի վրա: Ին­քը՝ մե­քե­նայի տե­րը, քնն­չա­կան վար­չու­թյան աշ­խա­տա­կից է: Հա­մե­նայն­դեպս ստուգ­վում են տվյալ­նե­րը և կա­պե­րը: Եր­կու նա­մակներն էլ ու­ղարկ­վել են փոս­տային ծա­ռա­յու­թյան մի­ջո­ցով: Որ­ևէ օ­տար մատ­նա­հետք չի հայտ­նա­բեր­վել: Լա­բո­րա­տոր փոր­ձաքն­նու­թյամբ պարզ­վել է, որ դրանք տպ­վել են սո­վո­րա­կան լա­զե­րային տպի­չով, ո­րոն­ցից քա­ղա­քում տաս­նյակ հա­զար­նե­րով կան: Թուղ­թը ևս սո­վո­րա­կան է՝ A4 չա­փի: Ծրարն էլ ա­մե­նա­սո­վո­րա­կան ծրար է: Դրոշ­մա­նիշ չու­նի: Փոս­տային ծա­ռա­յու­թյան գի­նը նե­րառ­ված է դրոշ­մակ­նի­քի մեջ, այն­պես որ թքի կեն­սա­քի­մի­ա­կան վեր­լու­ծու­թյուն ա­նել ևս հնա­րա­վոր չէր: Ծրա­րի ի­նք­նակպ­չուն եզ­րա­շեր­տը ևս խո­նա­վեց­ված է ե­ղել սո­վո­րա­կան ջրով: Նա­մակ­նե­րի բո­վան­դա­կու­թյան նախ­նա­կան հո­գե­բա­նա­կան վեր­լու­ծու­թյու­նը շատ քիչ բան է տա­լիս:

– Մի բան կա­րե­լի է վս­տա­հա­բար ա­սել,– նկա­տեց ան­վտան­գու­թյան փոր­ձա­գե­տը,– մեր նա­մա­կա­գի­րը ե­րաժշ­տու­թյան սի­րա­հար է և ռո­ման­տիկ:

– Ին­չո՞ւ եք կար­ծում, որ ռո­ման­տիկ է:

– Դե՝ բա­լե­նու ծա­ղիկ­ներ, թա­փա­ռա­կան շներ, Բախ…

– Ես ի­նքս սի­րում եմ այդ ա­մե­նը,– ա­սես ի­մի­ջի­այ­լոց նկա­տեց քն­նի­չը:

– Դե հա, ի­հար­կե… Ես ի­նքս Բա­խի փոր­ձա­գետ չեմ: Մի­գու­ցե դո՞ւք գլուխ հա­նեք այդ պրե­լյուդ­նե­րից…

– Կար­ծում եք՝ դա ի­նչ-որ կա՞պ ու­նի գոր­ծի հետ:

– Մենք դի­տար­կում ե­նք բո­լոր հնա­րա­վոր վար­կած­նե­րը, և որ­ևէ ման­րուք ան­գամ չի կա­րե­լի ան­տե­սել:

– Հա­մա­ձայն եմ:

– Ու­րեմն կա­պի մեջ լի­նենք: Բա­ցառ­ված չէ, որ պետք լի­նի ան­գամ ո­ւշ ժա­մե­րին աշ­խա­տել: Գործն ան­հե­տա­ձգե­լի է:

– Խն­դիր չեմ տես­նում: Կա­րող ե­նք հան­դի­պել ան­գամ դրսում՝ այ­գում կամ որ­ևէ բա­ցօ­թյա սր­ճա­րա­նում: Գար­նա­նային այս տաք ե­րե­կո­ներն ի­րոք որ հրա­շա­լի են:­

Ի պա­տաս­խան փոր­ձա­գե­տը մի­այն ժպ­տաց ակ­նո­ցի տա­կից:

* * *

 

«…­Գի­շեր­վա լռու­թյան մեջ ո­ւնկն­դրել մեծն գեր­մա­նա­ցու Gis-moll պրե­լյու­դը ու ե­րա­զել հե­ռա­վոր մո­լո­րակ­նե­րի մա­սին, ո­րոնց դեղ­նա­կա­նաչ լույ­սը, մի­լի­ո­նա­վոր լու­սա­տա­րի ճա­նա­պարհ կտ­րե­լով, հաս­նում է մեր դա­լուկ հո­գի­նե­րին: Ան­գամ փակ աչ­քե­րով կա­րե­լի է զգալ դա… Ես չգի­տեմ, թե ի­նչ­պես է Բախն այդ ա­մե­նը վե­րա­ծել նո­տա­նե­րի: Եր­ևի դրա հա­մար պետք է Բախ լի­նել: Աստվածատուր շնորհ է պետք մեր հո­գու թր­թի­ռը հեռավոր աստղերին հասց­նելու, դրանց ջեր­մու­թյամբ վարակելու ու կր­կին Եր­կիր վերադարձնելու և բա­լե­նի­նե­րի ծա­ղիկ­նե­րի քնք­շան­քին խառնելու համար…»­:

 

Անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյան կա­պի­տա­նի զան­գը քն­նի­չին հան­կար­ծա­կի­ի չբե­րեց: Ա­ռա­ջար­կում էր հան­դի­պել ու զրու­ցել: Ի­նչ­պես ի­նքն ա­սաց՝ գար­նա­նային ջերմ ե­րե­կոյի ծո­ցում: Քն­նի­չը զգաց կա­պի­տա­նի գրե­թե ան­նշ­մա­րե­լի հեգ­նան­քը, սա­կայն ու­շա­դրու­թյուն չդարձ­րեց: Գործն ա­վե­լի կար­ևոր էր:

Հան­դի­պե­ցին Պլա­նե­տա­րի­ու­մի մոտ, քա­նի որ եր­կու­սին էլ մոտ էր, ու քայ­լե­ցին ծա­ռու­ղով՝ կի­սա­ձայն զրու­ցե­լով: Մթնշա­ղը կա­մաց-կա­մաց մգա­նում ու դառ­նում էր գի­շեր: Հա­րա­կից նր­բանց­քով ան­ցնող մե­քե­նան մի պահ լու­սա­վո­րեց այ­գու եզ­րը, ու քն­նիչ Թե­ո­ֆի­լյա­նը շան­թա­հար կանգ ա­ռավ: Հե­տո մո­տե­ցավ ծա­ռե­րի հա­րևա­նու­թյամբ հառ­նող կա­ռույ­ցին, ո­րը տա­կա­վին շի­նա­րա­րու­թյան փու­լում էր: Գրպա­նից լապ­տե­րիկ հա­նեց ու լու­սա­վո­րեց շինհ­րա­պա­րա­կը պա­րու­րող ժա­մա­նա­կա­վոր ցան­կա­պա­տը: Հե­տո շրջվեց ու նայեց ծա­ռե­րի խոր­քում ծվա­րած Պլա­նե­տա­րիու­մի շեն­քին: Այս ամ­բողջ ըն­թաց­քում փոր­ձա­գե­տը զար­ման­քով, բայց ա­ռանց մի բան ա­սե­լու նրան էր հետ­ևում: Ի վեր­ջո չդի­մա­ցավ և հարց­րեց.

– Ի­՞նչ ե­ղավ Ձեզ:

Քն­նի­չը մի­ան­գա­մից չպա­տաս­խա­նեց: Ա­ռանց շտա­պե­լու հանգց­րեց լապ­տե­րը, խոր շունչ քա­շեց ու ա­սաց.

– Բա­լե­նի­նե­րի բուր­մունքն ի­րոք ար­բեց­նում է­…

– Կր­կին տր­վե­ցիք ռո­ման­տի­կային …

– Դե հա, ի­՞նչ ա­նեմ… Ման­կուց այդ­պի­սին եմ: Ես գի­տեմ՝ որ­տեղ է լի­նե­լու հա­ջորդ պայ­թյու­նը:

– Ի­՞նչ:– Փոր­ձա­գետն ա­սես շան­թա­հար­վեց:– Կա­տա­կո՞ւմ եք:

– Ո­՛չ: Ե­թե ես չեմ սխալ­վում՝ մենք պետք է շատ ա­րագ գոր­ծենք: Գնա­ցինք վար­չու­թյուն: Փոխգն­դա­պե­տը պի­տի որ դեռ այն­տեղ լի­նի: Մի­ան­գա­մից այն­տեղ կա­սեմ, որ չկրկնեմ: Այդ ըն­թաց­քում խն­դրում եմ ի­նձ չան­հանգս­տաց­նել՝ ես պետք է մտա­ծեմ: Նա­մակ­նե­րը ձեզ մո՞տ են:

– Այո: Բայց մի­այն պատ­ճեն­նե­րը:

– Բա­վա­կան է: Գնա­ցինք:

Փոր­ձա­գե­տը մի քիչ թերա­հա­վա­տու­թյամբ, բայց հա­մա­կերպ­ված հետ­ևեց քն­նի­չին:

* * *

Փոխգն­դա­պետն ի­րոք դեռ աշ­խա­տում էր: Լսե­լով դռան բա­խոցը՝ շտա­պեց վեր­ջաց­նել հե­ռա­խո­սային խո­սակ­ցու­թյու­նը և ծած­կել դի­մա­ցը դրված թղ­թա­պա­նա­կը:

– Ես ձեզ ա­վե­լի ո­ւշ կզան­գա­հա­րեմ: Նե­րե­ցեք,– ա­սաց ու ցած դրեց լսա­փո­ղը՝ զար­մա­ցած նայե­լով դռան կող­մը:

– Թույլ կտա՞ք, պա­րոն փոխգն­դա­պետ: Ի­նձ հետ է նաև Ազ­գային ան­վտան­գու­թյան քն­նիչ-փոր­ձա­գե­տը:

– Նե՛րս ե­կեք,– մի քիչ դժ­գոհ հրա­մայեց վար­չու­թյան պետն ու ձեռ­քով ցույց տվեց դա­տարկ ա­թոռ­նե­րը:

Թե­ո­ֆի­լյա­նը խնամ­քով ծած­կեց դու­ռը և հա­զիվ լսե­լի ձայ­նով ա­սաց.

– Ես լուրջ հիմ­քեր ու­նեմ են­թա­դրե­լու, որ հա­ջորդ պայ­թյուն է լի­նե­լու: Եվ ան­գամ կռա­հում եմ, թե որ­տեղ:

Փոխգն­դա­պե­տը ո­չինչ չա­սաց: Տա­րի­նե­րի փոր­ձը նրան սո­վո­րեց­րել էր, որ լուրջ բան քն­նար­կե­լիս շտա­պո­ղա­կա­նու­թյունն ա­նըն­դու­նե­լի է: Մի քիչ էլ ճա­նա­չե­լով իր են­թա­կային՝ գի­տեր, որ ան­գամ մի քա­նի ա­կն­թար­թը նրան բա­վա­կան է, որ հա­վա­քի մտ­քե­րը և ա­մեն ի­նչ հս­տակ ներ­կա­յաց­նի:

– Լսում եմ:

– Հի­շո՞ւմ եք ա­ռա­ջին նա­մա­կը, ո­րին հետ­ևեց ա­ռա­ջին պայ­թյու­նը: Ի­՞նչ թաքց­նեմ՝ այդ գի­շեր ես չէ­ի կա­րո­ղա­նում հա­վա­քել մտ­քերս, քա­նի որ հո­գե­կան խռովքս մեծ էր: Ճա­նա­պար­հին մի բա­ժակ գի­նի խմե­ցի, որ հան­դարտ­վեմ ու հանգս­տա­նամ:

– Այ հենց այդ դեպ­քե­րում եմ ա­սում, որ պետք է ծխել,– կես­կա­տակ-կես­լուրջ նկա­տեց փոխգն­դա­պե­տը, սա­կայն քն­նի­չը կար­ծես ան­գամ չլ­սեց այդ ռեպ­լի­կը:

– Տա­նը մի­աց­րե­ցի Բա­խի մի-բե­մոլ մի­նոր (Es-moll) պրե­լյու­դը Ռիխ­տե­րի կա­տար­մամբ: Սա­կայն մտ­քերս այդ­պես էլ չհա­վաք­վե­ցին: Մի­այն մի բան էր շա­րու­նակ պտտ­վում գլ­խումս՝ մի-բե­մոլ մի­նոր պրե­լյուդ և կար­միր ա­րե­գակ: Ու­սա­նո­ղա­կան տա­րի­նե­րին ձեռքս էր ըն­կել տաս­նե­րորդ դա­րի ի­տա­լա­ցի ե­րաժշ­տա­կան տե­սա­բան Գո­ւի­դո դի Ա­րեց­ցոյի մի աշ­խա­տու­թյան թարգ­մա­նու­թյու­նը: Բա­րե­բախ­տա­բար հա­մա­ցան­ցում հեշ­տու­թյամբ գտա այն, ի­նչ փնտ­րում է­ի: Որ­պես­զի չչա­րա­շա­հեմ եր­կու­սիդ ժա­մա­նա­կը և համ­բե­րու­թյու­նը, մի­ան­գա­մից ան­ցնեմ բուն թե­մային: Ա­րեց­ցոն, մաս­նա­վո­րա­պես, ե­րաժշ­տա­կան ա­մեն հն­չյուն կամ նո­տա կա­պում է տի­ե­զե­րա­կան մի եր­ևույ­թի հետ: Ը­ստ այդ մեկ­նա­բա­նու­թյան էլ հե­տա­գա­յում յու­րա­քան­չյուր նո­տա ստա­ցավ իր ա­նու­նը: Ա­հա­վա­սիկ:

Քն­նի­չը սե­ղա­նից մի թուղթ վերց­րեց, ծո­ցա­գրպա­նից հա­նեց գրի­չը ու սկ­սեց գրել.

Do (Dominus) = Ա­ստ­ված

Re (Rerum) = Նյութ

Mi (Miraculum) = Հրաշք

Fa (Familias Planetarium) = Մո­լո­րակ­նե­րի ըն­տա­նիք

Sol (Solis) = Ա­րե­գակ

La (Lactea via) = Հար­դա­գո­ղի ճա­նա­պարհ

Si (Siderae) = Եր­կինք

 

Փոխգն­դա­պետն ու փոր­ձա­գե­տը ու­շա­դիր նա­յում է­ին գրած­նե­րին:

– Հենց սրա­նով են բա­ցատր­վում նո­տա­նե­րի ան­վա­նում­նե­րը: Պա­տա­հա­կան բան չկա: Այս ա­մենն ի­հար­կե կապ­ված է նաև նո­տա­նե­րի հա­ճա­խու­թյուն­նե­րի հետ: Moll նշա­նա­կում է մի­նոր, ի­սկ dur նշա­նա­կում է մա­ժոր: Ա­ռա­ջին օկ­տա­վայի լյա հն­չյու­նը ը­ստ տեմ­պե­րա­ցի­այի կա­նոն­նե­րի հա­մա­պա­տաս­խա­նում է 440 հերց հա­ճա­խու­թյա­նը: Յու­րա­քան­չյուր հա­ջորդ (կամ նա­խորդ) հն­չյուն տար­բեր­վում է իր հարևան նոտաներից  չա­փով՝ վերև կամ ներ­քև: Ար­դյուն­քում՝ ե­րկ­րորդ օկ­տա­վայի լյա հն­չյու­նը ու­ղիղ եր­կու ան­գամ ա­վե­լի բարձր հա­ճա­խու­թյուն ու­նի: Այ­սինքն՝ 880 հերց, և այլն:

– Լսիր, Թե­ո­ֆի­լյան, ո­րո­շել ես մեզ ե­րաժշ­տու­թյան դա­սե՞ր տալ: Հար­մար պահ չես ը­նտ­րել:

– Պա­րոն փոխգն­դա­պետ, մի րո­պե, խն­դրում եմ: Ի՞­նչ գույն ու­ներ պայ­թած ավ­տո­մե­քե­նան:

– Ավ­տո­մե­քե­նա՞ն: Կար­միր…

– Այո, ի­սկ մեր շեն­քի պա­տե՞­րը:

– Վար­չու­թյան շեն­քի՞: Հըմ…

– Կարմ­րա­գորշ,– օգ­նու­թյան հա­սավ ան­վտան­գու­թյան կա­պի­տա­նը:

– Ա­հա, ճիշտ եք: Հի­մա մի քայլ էլ ա­ռաջ գնանք: Գի­տեմ, որ եր­կուսդ էլ ի­նձ ան­հույս ռո­ման­տիկ եք հա­մա­րում, բայց ա­սեմ: Քա­նի՞ հիմ­նա­կան գույն ու­նի ծի­ա­ծա­նը կամ, ե­թե կու­զեք, լույ­սի սպեկտ­րը:

– Յո՞թ…

– Այո, յոթ: Ի­նձ՝ ռո­ման­տի­կիս, եր­կար ժա­մա­նակ մի հարց էր հու­զում: Գո­յու­թյուն ու­նեն օկ­տա­վայի յոթ հիմ­նա­կան նո­տա­ներ և յոթ հիմ­նա­կան գույ­ներ: Ես վս­տահ եմ, որ սա պա­տա­հա­կան չէ: Ի դեպ, այս թե­մայով էլ հրա­տա­րակ­ված աշ­խա­տու­թյուն­ներ կան: Հա­մա­ցան­ցում կա­րող եք գտ­նել: Ես հի­մա չեմ խո­րա­նա տեմ­պե­րա­ցի­այի տե­սու­թյան մեջ: Մի­այն ա­սեմ, որ կա­րե­լի է յոթ նո­տա­նե­րը կա­պել յոթ գույ­նե­րի հետ այս՝ ա­ռայժմ պայ­մա­նա­կան ձևով.

Do (Dominus) = Ա­ստ­ված = Կար­միր

Re (Rerum) = Նյութ = Նարն­ջա­գույն

Mi (Miraculum) = Հրաշք = Դե­ղին

Fa (Familias Planetarium) = Մո­լո­րակ­նե­րի ըն­տա­նիք = Կա­նաչ

Sol (Solis) = Ա­րե­գակ = Ե­րկ­նա­գույն

La (Lactea via) = Հար­դա­գո­ղի ճա­նա­պարհ = Կա­պույտ

Si (Siderae) = Եր­կինք = Մա­նու­շա­կա­գույն

 

– Ես վս­տահ չեմ, որ լու­սային սպեկտ­րի գույ­նե­րը հենց այս հա­ջոր­դա­կա­նու­թյամբ է պետք շա­րել,– շա­րու­նա­կեց քն­նի­չը:– Իմ կար­ծի­քով՝ ո­րո­շա­կի շե­ղում պի­տի լի­նի: Մի­գու­ցե դո նո­տային հա­մա­պա­տաս­խա­նում է ոչ թե կար­մի­րը, այլ ե­րկ­նա­գույ­նը, ի­սկ սոլ նո­տային՝ կար­մի­րը: Մենք այս­տեղ չդի­տար­կե­ցինք կի­սա­տո­նե­րը, ո­րոնք հինգն են: Սա ա­ռան­ձին հե­տա­զո­տու­թյան նյութ է: Հի­մա ե­կեք կր­կին հի­շենք նա­մակ­նե­րը: Ա­ռա­ջին նա­մա­կում մեր հե­րո­սը խո­սում է Մի բե­մոլ մի­նոր (Es-moll) պրե­լյու­դի մա­սին և հի­շա­տա­կում է կար­միր ա­րե­գա­կը: Ար­դյուն­քում պայ­թեց կար­միր ավ­տո­մե­քե­նան կար­միր (կամ կարմ­րա­գորշ) շեն­քի մոտ: Ա­նց­նենք ա­ռաջ: Ե­րկ­րորդ նա­մա­կում նա խոր­հուրդ է տա­լիս լսել Ֆա-մի­նոր (F-moll) պրե­լյու­դը և կար­ծես ի­մի­ջի­այ­լոց հի­շա­տա­կում է վտան­գի նարն­ջա­գույն աս­տի­ճա­նի մա­սին:

– Բայց ի­րոք վտան­գի նարն­ջա­գույն աս­տի­ճան է հայ­տա­րար­ված,– նկա­տեց փոխգն­դա­պե­տը:

– Այո, բայց մեր «հե­րո­սը» ին­չո՞ւ պի­տի հի­շա­տա­կեր մի բա­նի մա­սին, ո­րը մեզ ա­ռանց այդ էլ հայտ­նի է: Կար­ծում եմ՝ «նարն­ջա­գույն» բա­ռի օգ­տա­գոր­ծու­մը պա­տա­հա­կան չէ: Բա­ցի այդ, ե­րկ­րորդ պայ­թյու­նի ար­դյուն­քում վնաս­վել է հենց նարն­ջա­գույն բան­կո­մա­տը, ո­րը գտն­վում էր ORANGE ա­նու­նով սր­ճա­րա­նի հար­ևա­նու­թյամբ: Նաև ու­շա­դրու­թյուն դարձ­րեք իմ ե­րկ­րորդ ա­ղյու­սա­կին՝ շար­քում ե­րկ­րոր­դը հենց նարն­ջա­գույ­նն է:­

Այս ամ­բողջ ըն­թաց­քում Ազ­գային ան­վտան­գու­թյան կա­պի­տանն ու­շա­դիր լսում էր: Քն­նի­չի վեր­ջին բա­ռե­րի վրա նրա աչ­քե­րը պսպ­ղա­ցին: գրպա­նից հա­նեց թղ­թե­րի տր­ցա­կը, գտավ վեր­ջին նա­մա­կի պատ­ճե­նը և բարձ­րա­ձայն սկ­սեց կար­դալ.

«…­Գի­շեր­վա լռու­թյան մեջ ո­ւնկն­դրել մեծն գեր­մա­նա­ցու Gs-moll պրե­լյու­դը ու ե­րա­զել հե­ռա­վոր մո­լո­րակ­նե­րի մա­սին, ո­րոնց դեղ­նա­կա­նաչ լույ­սը մի­լի­ո­նա­վոր լու­սա­տա­րի­ներ ճա­նա­պարհ կտ­րե­լով հաս­նում է մեր դա­լուկ հո­գի­նե­րին…»:

– Ա­հա, Gs-moll-ը հենց սոլ-բե­մոլ մի­նորն է: Նկա­տո՞ւմ եք օ­րի­նա­չա­փու­թյու­նը,– քն­նի­չը ոգ­ևոր­ված նայեց խո­սա­կից­ներին:

– Բայց գու­նային սանդ­ղա­կը հն­չյու­նայի­նից ո­րո­շա­կի շե­ղում ու­նի դե­պի աջ,– նկա­տեց կա­պի­տա­նը:

– Այո,– հաս­տա­տեց քն­նի­չը,– ը­ստ եր­ևույ­թին մեր հր­ձիգն ու­րիշ մո­տե­ցում ու­նի, բայց եր­կու սանդ­ղակ­ներն էլ հա­մա­չափ են ա­ճում: Այլ բա­ռե­րով՝ տեմ­պե­րաց­ված են:

– Ի­սկ ի­նչ հետ­ևու­թյուն ե­նք ա­նում եր­րորդ նա­մա­կից,– փոխգն­դա­պե­տի ձայ­նը հուզ­ված ել­ևէջ­ներ էր պա­րու­նա­կում, ի­սկ մատ­նե­րի ա­րան­քում մնա­ցել էր հան­գած գլա­նա­կը:

– Ե­րբ քիչ ա­ռաջ զբոս­նում է­ինք Պլա­նե­տա­րի­ու­մի այ­գում՝ ես եր­ևի են­թա­գի­տակ­ցո­րեն ի­րար կա­պե­ցի եր­րորդ նա­մա­կում հի­շա­տակ­ված «դեղ­նա­կա­նաչ» բա­ռը և այ­գու վերջ­նա­մա­սում հառ­նող շինհ­րա­պա­րա­կի ցան­կա­պա­տի գույ­նե­րը՝ դե­ղին ու կա­նաչ շեր­տե­րով: Կար­ծում եմ՝ հա­ջորդ պայ­թյու­նը տե­ղի է ու­նե­նա­լու հենց այդ­տեղ:

– Հի­մա հաս­կա­նում եմ, թե ին­չու ես նա­խընտ­րում այ­գի­նե­րում ու սր­ճա­րան­նե­րում աշ­խա­տել: Կեց­ցե՛ս, Շեր­լոկ Հոլմս,– կես­կա­տակ-կես­լուրջ նկա­տեց փոխգն­դա­պե­տը:– Ի­սկ կա­րո՞ղ ես հիմ­նա­վո­րել մտ­քերդ: Պի­տի ա­ռաջ­նորդ­վենք մի­այն քո ին­տո­ւի­ցի­այո՞վ, թե՞ ա­վե­լի լուրջ փաս­տարկ­ներ ու­նես:

– Մի­այն մի տար­բե­րակ կա այս ա­մե­նը ստու­գե­լու հա­մար: Ե­թե պայ­թյունն ար­դեն ծրա­գրա­վոր­ված է, ի­սկ ես վս­տահ եմ, որ դա այդ­պես է, քա­նի որ ա­մեն օր մեկ պայ­թյուն է տե­ղի ու­նե­նում, ա­պա ու­ժա­նա­կը շինհ­րա­պա­րա­կում է:

– Ի­սկ ին­չո՞ւ ոչ Պլա­նե­տա­րի­ու­մում:

– Դա­տե­լով նա­մակ­նե­րից՝ մեր հե­րո­սը սի­րում է քա­ղա­քի հին շի­նու­թյուն­նե­րը, ի­սկ Պլա­նե­տա­րի­ու­մը դրան­ցից մեկն է: Բա­ցի այդ՝ նա դեմ է քա­ղա­քի ծա­ռե­րի ո­չն­չաց­մա­նը հա­նուն նոր շի­նու­թյուն­նե­րի կա­ռուց­ման: Այս շի­նու­թյու­նը հենց այդ­պի­սին է:

– Այո, այ­գում բազ­մա­թիվ ծա­ռեր են կտր­վել տա­րածք բա­ցե­լու հա­մար,– նկա­տեց փոր­ձա­գետ-կա­պի­տա­նը:– Պա­րոն փոխգն­դա­պետ, պետք է շատ ա­րագ գոր­ծել:

– Այո, պետք է շատ ա­րագ շր­ջա­փա­կել այդ տա­րած­քը, գտ­նել ու վնա­սա­զեր­ծել պայ­թու­ցի­կը:– Փոխգն­դա­պետն ա­րա­գա­քայլ մո­տե­ցավ հե­ռա­խո­սին:

– Պա­րոն փոխգն­դա­պետ, մի րո­պե սպա­սեք, խն­դրում եմ,– ա­սաց քն­նի­չը:

– Էլ ի­՞նչ կա:

– Մեզ ի­՞նչ է պետք՝ վնա­սա­զեր­ծե՞լ ու­ժա­նա­կը, թե՞ գտ­նել այդ մար­դուն:

– Եր­կուսն էլ: Դա ի­՞նչ հարց է,– բար­կա­ցավ փոխգն­դա­պե­տը:

– Ե­թե մենք վնա­սա­զեր­ծենք պայ­թու­ցի­կը, ա­պա վա­խե­նամ, որ այլևս եր­բեք չենք գտ­նի հան­ցա­գոր­ծին:

– Ին­չո՞ւ:

– Այ­սօր­վա դրու­թյամբ որ­ևէ հան­ցան­շան չի հայտ­նա­բեր­վել՝ ոչ մատ­նա­հետք, ոչ ոտ­նա­հետք, ոչ էլ որ­ևէ այլ բան, որ գո­նե ո­ւղ­ղու­թյուն ցույց տա,– նկա­տեց փոր­ձա­գե­տը:

– Հմ…– Փոխգն­դա­պե­տը վեր­ջա­պես նկա­տեց ձեռ­քի հան­գած գլա­նա­կը: Հա­մե­նայն­դեպս խնամ­քով ճզմեց մոխ­րա­մա­նի մեջ ու նո­րը վառեց:– Լավ, իսկ ի՞նչ ա­նենք: Ի՞նչ եք ա­ռա­ջար­կում:

Մի քա­նի վայր­կյան երեքն էլ լուռ էին: Ա­ռա­ջի­նը խո­սեց քն­նի­չը.

– Ա­ռա­ջար­կում եմ ո­չինչ էլ չա­նել: Պար­զա­պես ի­նչ-որ պատր­վա­կով հե­ռաց­նել շի­նա­րա­րու­թյան պա­հա­կին, որ նրան ո­չինչ չպա­տա­հի: Այս ձևով մենք ա­ռա­վե­լու­թյուն կշա­հենք և կփոր­ձենք կռա­հել մեր հե­րո­սի հա­ջորդ քայ­լե­րը:

– Կա­պի­տան, դո՞ւք ի­նչ կար­ծի­քի եք,– փոր­ձա­գե­տին դի­մեց փոխգն­դա­պե­տը:

– Մի­այն մի բան կա­վե­լաց­նեմ՝ կար­ծում եմ՝ պայ­թյու­նը տե­ղի կու­նե­նա գի­շե­րը կամ էլ լու­սա­դե­մին: Մեր հե­րո­սը կար­ծես չի ցան­կա­նում, որ ա­րյուն թափ­վի: Նրա ցան­կու­թյու­նը պար­զա­պես ու­շա­դրու­թյուն գրա­վելն է: Մյուս հար­ցե­րում ես լի­ո­վին հա­մա­միտ եմ քն­նիչ Թե­ո­ֆի­լյա­նի հետ:

– Հա­մա­մի՜տ ե­ք… Բայց դուք եր­կուսդ մի բան հաշ­վի չեք առ­նում, որ իմ վե­րա­դաս­նե­րը, այդ թվում նաև ձե՛ր գե­րա­տես­չու­թյան գծով, կա­պի­տան, ի­՛մ կա­շին են քեր­թե­լու, այլ ոչ թե ձեր: Ար­դեն ե­րեք ա­հա­բեկ­չա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն է ի­րա­կա­նաց­վել: Ինձ­նից պա­հան­ջում են ոչ մի­այն բա­ցա­հայ­տում, այլ նաև կան­խար­գե­լում, գրո՛­ղը տա­նի… Ես հա­մա­միտ եմ ձեզ հետ, բայց չեմ կա­րող մի­անձ­նյա ո­րո­շում կա­յաց­նել: Պի­տի խո­սեմ նա­խա­րա­րի հետ: Սպա­սե՛ք ի­նձ մի­ջանց­քում:

Մի­ջանց­քում կի­սա­մութ էր: Չնա­յած ո­ւշ ժա­մին՝ մի քա­նի աշ­խա­տա­սեն­յակ­նե­րից խո­սակ­ցու­թյուն­նե­րի խլա­ցած ձայ­ներ է­ին լս­վում: Տա­րիքն ա­ռած հա­վա­քա­րա­րը խնամ­քով լվա­նում էր մի­ջանց­քի հա­տակն ու դա­տար­կում աղ­բա­ման­նե­րը: Հինգ րո­պեն ան­ցավ լռու­թյան մեջ: Ա­մեն մեկն իր մտ­քե­րի հետ էր: Քն­նի­չը գնա­հա­տում էր կա­պի­տա­նի ըն­կե­րակ­ցու­թյու­նը և լռե­լու ու լսե­լու ու­նա­կու­թյու­նը: Սա­կայն եր­կու­սի ու­ղեղ­ներն էլ աշ­խա­տում է­ին գե­րա­գույն լա­րու­մով:

Փոխգն­դա­պե­տի ա­սած հինգ րո­պեն դար­ձավ տասն­հինգ: Նա բա­ցեց դուռն ու ներս հրա­վի­րեց: Ա­ռանց նս­տել ա­ռա­ջար­կե­լու մի­ան­գա­մից ա­սաց.

– Ու­րեմն այս­պես: Կգոր­ծենք ձեր ա­ռա­ջար­կած պլա­նով: Կա­պի­տան, դուք ա­պա­հո­վեք պա­հա­կի բա­ցա­կա­յու­թյու­նը: Ե­թե պետք է՝ նրան հրա­վի­րեք ոս­տի­կա­նու­թյուն ի­նչ-որ ան­հե­թեթ պատր­վա­կով բա­ցատ­րու­թյուն տա­լու և պա­հեք մինչ ա­ռա­վոտ:

– Մի բան կմ­տա­ծենք:

– Լավ: Սցե­նա­րը հա­մա­ձայ­նեց­րեք պա­հա­կա­պա­րե­կային ծա­ռա­յու­թյան հետ: Հի­մա ես նրանց տե­ղյակ կպա­հեմ: Թե­ո­ֆի­լյան, դու…

– Ես կլի­նեմ հա­րա­կից գրա­դա­րա­նում: Այն­տե­ղից ու­ղիղ տե­սա­րան է բաց­վում դե­պի շինհ­րա­պա­րակ:

– Շատ լավ: Հետդ օ­պե­րա­տիվ բաժ­նից մի քա­նի­սին էլ վերց­րու: Նկա­րա­հա­նում կազ­մա­կեր­պեք: Կա­պի­տան, ձեր գծով ես ար­դեն պայ­մա­նա­վոր­վել եմ: Շու­տով ձեզ կզան­գա­հա­րեն և լրա­ցու­ցիչ ցու­ցում­ներ կտան: Հար­ցեր կա՞ն:

– Ոչ, ոչ,– մի­ա­ձայն պա­տաս­խա­նե­ցին քն­նիչն ու կա­պի­տա­նը:

– Դե ու­րեմն ժա­մա­նակ մի՛ կորց­րեք: Գոր­ծի՛ ան­ցեք:

Ար­դեն մի­ջանց­քում փոխգն­դա­պե­տը նայեց չորս կողմն ու կի­սա­ձայն ա­վե­լաց­րեց.

– Մի­ա­ժա­մա­նակ մտա­ծեք հա­ջորդ գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի մա­սին: Մենք պետք է մեր «հե­րո­սից» մի քայլ ա­ռաջ լի­նենք: Թե­ո­ֆի­լյան, ես մեկ-եր­կու ժա­մից կմի­ա­նամ քեզ: Դու ծխե­լու բան ու­նե՞ս:

– Ես չեմ ծխում,– պա­տաս­խա­նեց քն­նի­չը:

Փոխգն­դա­պե­տը խո­ժո­ռեց դեմքն ու ա­ռանց պա­տաս­խա­նե­լու թա­փով մտավ իր աշխատասե­նյա­կը՝ շրխ­կաց­նե­լով ծանր դու­ռը:

* * *

Գրա­դա­րա­նի շեն­քում քար լռու­թյուն էր: Մի­ջանց­քի հեր­թա­պահ լույ­սե­րը հանգց­րել է­ին և ա­թոռ­ներ տե­ղա­դրել պա­տու­հա­նից քիչ հե­ռու: Չնա­յած գրա­դա­րա­նի տա­րած­քում ծխե­լը խս­տիվ ար­գել­վում էր՝ քն­նի­չը կար­գա­դրել էր մի մոխ­րա­ման բե­րել և նաև թեր­մո­սով սուրճ: Դրսում ար­դեն մութ էր, ու ան­ձրև էր տե­ղում, այն­պես որ կա­րե­լի էր հե­տևել փո­ղո­ցի լու­սար­ձա­կով լու­սա­վոր­ված շինհ­րա­պա­րա­կում ծա­վալ­վող գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րին ա­ռանց նկատ­վե­լու և ա­վե­լորդ ու­շա­դրու­թյուն գրա­վե­լու: Գրա­դա­րա­նի պա­հա­կի մոտ ևս օ­պե­րա­տիվ մի աշ­խա­տա­կից էր հեր­թա­պա­հում:

Քն­նիչն ան­քթիթ նա­յում էր պա­տու­հա­նից դուրս ու փոր­ձում վեր­լու­ծել վեր­ջին ե­րեք օ­րե­րի ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը: Շատ կցան­կա­նար իր եզ­րա­հան­գում­նե­րով կիս­վել որ­ևէ մե­կի հետ, սա­կայն ան­վտան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյան կա­պի­տանն այլ տեղ էր, ի­սկ փոխ­գնդա­պետն ու­շա­նում էր: Որ­ևէ այլ մե­կին ցան­կա­ցած տե­ղե­կու­թյուն տա­լը ոչ մի­այն խս­տիվ ար­գել­ված էր, այլև կա­րող էր ի չիք դարձ­նել բո­լոր նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը:

Քիչ ան­ց շինհ­րա­պա­րա­կի մոտ ու­րախ տղա­նե­րի մի խումբ հայտն­վեց: Նրան­ցից մե­կը մո­տե­ցավ մայ­թից քիչ ներս ըն­կած դար­պա­սին ու սկ­սեց մի­զել: Ի­նչ­պես և սպաս­վում էր՝ դա նկա­տեց շի­նա­րա­րու­թյան գի­շե­րային պա­հակն ու ա­րա­գա­քայլ մո­տե­ցավ ե­րի­տա­սար­դին: Չնա­յած ո­չինչ չէր լս­վում, սա­կայն քն­նի­չը կռա­հեց, որ պա­հա­կը խիստ բոր­բոք­ված է, ի­սկ ե­րի­տա­սարդն ի­րեն ան­վայե­լուչ է պա­հում: Հա­ջորդ պա­հին պա­հա­կը եր­կու ձեռ­քով հրեց ե­րի­տա­սար­դին: Վեր­ջինս գլոր­վեց գետ­նին: Գրե­թե ան­մի­ջա­պես վրա հա­սան ե­րի­տա­սար­դի ըն­կեր­նե­րը, ու քաշ­քշուկ սկ­սվեց նրանց ու պա­հա­կի միջև: Բա­ռա­ցի­ո­րեն մի քա­նի վայրկ­յան ան­ց փո­ղո­ցում հայտն­վեց պա­հա­կա­պա­րե­կային ծա­ռա­յու­թյան մե­քե­նան: Նկա­տե­լով քաշք­շու­կը՝ ոս­տի­կա­նու­թյան աշ­խա­տա­կից­նե­րը կանգ­նեց­րին մե­քե­նան ու ա­րա­գո­րեն դուրս վա­զե­ցին: Դա նկա­տե­լով՝ ջա­հել­նե­րը փա­խուս­տի դի­մե­ցին: Դեպ­քի վայ­րում մնա­ցին մի­այն պա­հակն ու դար­պա­սի վրա մի­զող ե­րի­տա­սար­դը, քա­նի որ պա­հակն ա­մուր բռ­նել էր վեր­ջի­նիս բաճ­կո­նից: Ոս­տի­կան­նե­րը շատ ա­րագ շր­ջա­պա­տե­ցին նրանց: Մեկ րո­պե­ի չափ տևած բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րից հե­տո եր­կու­սին էլ ու­ժով ոս­տի­կա­նա­կան մե­քե­նա նս­տեց­րին: Այդ ըն­թաց­քում պա­հա­կը փոր­ձեց ձեռ­քի հե­ռա­խո­սով ի­նչ-որ տեղ զան­գա­հա­րել, բայց ոս­տի­կան­նե­րից մեկն ան­մի­ջա­պես նրա ձեռ­քից վերց­րեց հե­ռա­խո­սը: Տասն­հինգ վայր­կյան ան­ց ոս­տի­կա­նա­կան մե­քե­նան շարժ­վեց՝ իր հետ տա­նե­լով պա­հա­կին ու ե­րի­տա­սար­դին:

«Մա­քուր աշ­խա­տանք է»,– մտ­քում նկա­տեց քն­նի­չը:

Հի­մա ար­դեն որ­ևէ մե­կին վտանգ չէր սպառ­նում: Մնում էր սպա­սել դեպ­քե­րի զար­գաց­մա­նը:

«Իսկ մի­գու­ցե ես մի բա­նում սխալ­վե՞լ եմ»,– ի­նքն ի­րեն հարց տվեց քն­նի­չը:

Հենց այդ պա­հին զգաց, ո­րը մե­կը ետ­ևի կող­մից ան­ձայն ի­րեն է մո­տե­նում: Շրջ­վեց՝ փոխգն­դա­պետն էր: Քն­նիչն ու­զեց ոտ­քի կանգ­նել, սա­կայն վե­րա­դա­սը ձեռ­քի կտ­րուկ շար­ժու­մով նշան ա­րեց չշարժ­վել: Ի­նքն էլ ծան­րա­մար­մին ե­կավ ու տե­ղա­վոր­վեց ա­թոռ­նե­րից մե­կին: Ձեռ­քով ծած­կե­լով կրա­կը՝ մի գլա­նակ վա­ռեց ու սկ­սեց զն­նել լու­սա­վոր­ված շինհ­րա­պա­րա­կը:

– Ի­՞նչ կա,– կի­սա­ձայն հարց­րեց փոխգն­դա­պե­տը: Նրա ձայ­նը բամբ էր, և ան­գամ կի­սա­ձայ­նը շատ բարձր լս­վեց:

– Պա­հա­կին հե­ռաց­րին: Սպա­սում ե­նք:

– Լավ… Մոխ­րա­մա­նը դո՞ւ ես դրել: Կեց­ցե՛ս: Կա­պի­տանն ո՞ւր է:

– Սուրճ էլ կա, ե­թե կու­զեք: Կա­պի­տա­նը տա­րած­քում է: Հե­ռա­խո­սով կա­պի մեջ է ի­նձ հետ:

– Դե լց­րու: Աչ­քիս՝ եր­կար գի­շեր ե­նք ու­նե­նա­լու: Ու նկա­տա­ռում­ներդ ա­սա: Հա, քա­նի չեմ մո­ռա­ցել, քիչ ա­ռաջ նոր նա­մակ ե­նք ստա­ցել: Ա­հա, կար­դա՛:

Քն­նի­չը վա­ռեց գրպա­նի լապ­տե­րը, ա­փով պա­տու­հա­նի կող­մից ծած­կեց լույ­սը ու սկ­սեց կար­դալ.

 

«…­դուք եր­բեք չեք գնա­հա­տում ե­րկ­նա­գույն եր­կին­քը՝ այն ա­ներ­ևույթ կա­մուր­ջը, ո­րը մեզ կա­պում է տի­ե­զեր­քին: Տի­ե­զեր­քը ի­մաս­տու­թյան ա­կունքն է, ի­նչ­պես ա­րե­գա­կը՝ կյան­քի: Ե­րբ­ևէ մտա­ծե՞լ եք, թե ի­նչ­պես է Բա­խը հո­րի­նել իր գոր­ծե­րը: Ա­սենք՝ As-moll պրե­լյու­դը… Ա­մեն մեծ ստեղ­ծա­գոր­ծող դառ­նում է յու­րա­հա­տուկ մի ա­լե­հա­վաք, ո­րը ճիշտ կար­գա­վոր­ման ու ա­ղոթ­քի դեպ­քում ըն­դու­նում է տի­ե­զեր­քում սփռ­ված մե­ղե­դի­նե­րը կամ բա­նաս­տեղ­ծա­կան տո­ղե­րը: Դրանք ան­սպառ են, ի­նչ­պես Բա­բե­լո­նի գրա­դա­րա­նը: Պար­զա­պես ա­մեն մի գիրք կամ մե­ղե­դի պի­տի իր գրո­ղին կամ եր­գա­հա­նին գտ­նի: Թող տի­ե­զեր­քի ա­նեծքն իջ­նի կա­պույտ եր­կին­քը թու­նա­վո­րող­նե­րի վրա…»:

 

– Հը՞, ի­՞նչ կա­սես,– մի քիչ ան­համ­բեր հեգ­նան­քով հարց­րեց փոխգն­դա­պե­տը:

– Լավ բառ է: Նկա­տի ու­նեմ «եր­գա­հան» բա­ռը:

– Մի­այն թե խն­դրում եմ՝ հի­մա էլ ի­նձ բա­ռա­գի­տու­թյան դա­սեր չտաս: Թեմայից խո­սիր:

– Տե­սեք շաղ­կա­պող բա­ռե­րը՝ ա­րե­գակ, As-moll (լա-բե­մոլ), ե­րկ­նա­գույն, տի­ե­զերք… Մենք պի­տի գտ­նենք մի վայր, ո­րն ա­րե­գա­կի հետ է կապ­ված…

– Կամ էլ՝ տի­ե­զեր­քի:

– Կամ էլ՝ տի­ե­զեր­քի:

Խո­սակ­ցու­թյունն ը­նդ­հա­տեց պայ­թյու­նի ձայ­նը: Շին­հրա­պա­րա­կի կենտ­րո­նում փայ­լա­տա­կու­թյուն ե­ղավ, ո­րին հա­ջոր­դեց խլա­ցու­ցիչ ո­րո­տը: Նույն վայր­կյա­նին մի­ա­ցան շր­ջա­կայ­քում կա­յան­ած տաս­նյակ մե­քե­նա­նե­րի հա­կաառ­ևանգ­ման շչակ­նե­րը: Քն­նի­չը տե­ղից վեր թռավ, որ վա­զի դե­պի դեպ­քի վայ­րը, սա­կայն փոխգն­դա­պե­տի հզոր ձեռ­քը բռ­նեց նրա բաճ­կո­նից:

– Մի՛ շտա­պիր: Թող նախ ոս­տի­կա­նու­թյան պա­րե­կային ծա­ռա­յու­թյու­նը ժա­մա­նի: Մենք ա­վե­լի ո­ւշ կմո­տե­նանք՝ ետ­նա­մուտ­քից: Կենտ­րո­նա­ցիր նա­մա­կի վրա: Լսիր, ի­սկ մի­գու­ցե ե­րկ­նա­գույ­նը կապ­ված է այդ մի­ա­սե­ռա­կան­նե­րի հե՞տ: Դրանց այդ­պես են ան­վա­նում, չէ՞: Մենք գի­տենք դրանց հիմ­նա­կան հա­վա­քա­տե­ղի­նե­րը:

– Չեմ կար­ծում: Այս­տեղ այլ ա­ղերս պի­տի լի­նի:

– Ի­՞նչ լի­նի:

– Այլ կապ:

– Հըմ… Չգի­տեմ, չգի­տեմ… Մտա­ծիր, Թե­ո­ֆի­լյան, մտա­ծի՛ր: Կա­րող ես ծխել: Դա օգ­նում է ժո­ղո­վել մտ­քե­րը:

– Վս­տահ չեմ: Ես սուրճ կխ­մեմ: Դա ի­նձ ա­վե­լի է օգ­նում: Ե­րկ­նա­գույն, լա-բե­մոլ, ա­րե­գակ, տի­ե­զերք… Ես հյու­րա­նոց­նե­րից մե­կի ճա­կա­տային պա­տի վրա ա­րե­գա­կի բարձ­րա­քան­դակ եմ նկա­տել: Բայց, որ­քան հի­շում եմ, ե­րկ­նա­գույն բան այդ կող­մե­րում չկա…

– Վեր­ջերս բո­ղոք-նա­մակ էր ե­կել մի խումբ ակ­տի­վիստ­նե­րից: Քա­ղա­քից դուրս՝ Գառ­նի գյու­ղում, մի հե­թա­նո­սա­կան տա­ճար կա: Գրել է­ին, որ դա Ար­ևի տա­ճարն է: Ի­նչ-որ ձեռ­նե­րեց ու­զում էր դրա մո­տա­կայ­քում սր­ճա­րան թե ռես­տո­րան բա­ցել…

– Այո, թեր­թե­րում ու սո­ցի­ա­լա­կան ցան­ցե­րում էլ էր մեծ աղ­մուկ:

– Եր­ևի: Դա քո գծով է: Բայց քա­նի որ հան­ցա­կազմ չկար՝ գործ չհա­րուց­վեց: Սր­ճա­րանն էլ մնաց օ­դի մեջ կախ­ված:

– Չգի­տեմ… Ար­ևի տա­ճա­րի պա­հով հա­մա­ձայն եմ, բայց ներ­քուստ վս­տահ չեմ:

– Ա­մեն դեպ­քում մար­դիկ կու­ղար­կեմ այդ գյու­ղը: Թող զգու­շո­րեն ստու­գեն: Դա զբո­սաշր­ջային կենտ­րոն է: Ա­ստ­ված չա­նի ար­տա­սահ­ման­ցի­նե­րից մե­կին մի բան պա­տա­հի: Մի­ջազ­գային սկան­դա­լի մեջ կհայտն­վենք: Տե՛ս, ար­դեն ե­կան:­

Այդ պա­հին պա­րե­կային ծա­ռա­յու­թյան եր­կու մե­քե­նա մո­տե­ցավ շինհ­րա­պա­րա­կին: Ոս­տի­կան­նե­րը դուրս ե­կան ու սկ­սե­ցին զգու­շո­րեն տնտ­ղել տա­րած­քը: Մի­ա­ժա­մա­նակ լս­վեց մո­տե­ցող հր­շեջ մե­քե­նայի շչա­կի ձայ­նը:

– Իջ­նե՛նք: Ժա­մա­նակն է,– նկա­տեց փոխգն­դա­պետն ու գլա­նա­կը հանգց­րեց մոխ­րա­մա­նի մեջ:– Զան­գիր կա­պի­տա­նին, որ ի­նքն էլ մո­տե­նա:

– Վս­տահ եմ, որ ար­դեն մո­տե­նում է: Պա­րոն փոխգն­դա­պետ, մի բան ա­սեմ, և հե­տո իջ­նենք: Ես հենց դրա հա­մար եմ վս­տահ, որ ձեր նշած հե­թա­նո­սա­կան տա­ճարն այս դեպ­քում կապ չու­նի: Ե­թե նկա­տե­ցիք՝ մեր «հե­րոսն» ա­մեն ի­նչ այն­պես է ա­նում, որ մարդ­կային զո­հե­րը բա­ցառ­վեն: Ան­գամ ե­թե պա­հա­կին այս­տե­ղից չհե­ռաց­նե­ինք, նրան ո­չինչ էլ չէր պա­տա­հի:

– Մի­գու­ցե: Բայց ես չեմ կա­րող այդ­պի­սի ռիս­կի դի­մել: Եր­կու հո­գի կու­ղար­կեմ Ա­րե­գա­կի տա­ճար: Թող ա­ռանց ու­շա­դրու­թյուն գրա­վե­լու հո­տո­տեն: Ա­մեն դեպ­քում քո եզ­րա­հան­գում­նե­րը ճիշտ են: Այս մի պայ­թյու­նը կա­րո­ղա­ցար կռա­հել: Մտա­ծիր մյու­սի մա­սին: Ի­ջա՛նք:

Քն­նի­չը ճիշտ էր՝ կա­պի­տանն ար­դեն տե­ղում էր և սկ­սել էր նախ­նա­կան զն­նու­թյու­նը:

– Նույն ձե­ռա­գիրն է՝ ձայ­նային հզոր է­ֆեկտ՝ ու­շա­դրու­թյուն գրա­վե­լու նպա­տա­կով: Ա­վե­րա­ծու­թյուն­ներ չկան: Ա­մեն դեպ­քում հի­մա կհա­վա­քենք բո­լոր նյու­թա­կան ա­պա­ցույց­ներն ու կու­ղար­կենք փոր­ձաքն­նու­թյան:

– Ես վս­տահ եմ, որ որ­ևէ մատ­նա­հետք չենք գտ­նե­լու,– նկա­տեց փոխգն­դա­պե­տը:– Բայց ես մի բան չեմ հաս­կա­նում՝ ե­թե այդ մար­դը զուտ ու­շա­դրու­թյուն է ցան­կա­նում գրա­վել, ա­պա ի­նչ­պե՞ս բա­ցատ­րենք ա­ռա­ջին պայ­թյու­նը վար­չու­թյան շեն­քի դի­մաց: Ե­թե այդ պա­հին շր­ջա­կայ­քում մար­դիկ լի­նե­ին՝ հաս­տատ կվ­նաս­վե­ին: Զուտ բա­րի պա­տա­հա­կա­նու­թյամբ ոչ մե­կը չտու­ժեց:

– Միգու­ցե ռում­բի ո­ւժգ­նու­թյու­նը ճիշտ չէ՞ր հաշ­վար­կել: Դա ա­ռա­ջին փորձն էր:

– Մի­գու­ցե, մի­գու­ցե… Ի դեպ, նա­խորդ պայ­թյուն­նե­րից նո­րու­թյո՞ւն կա: Ռում­բի տե­սա­կը և այլն…

– Կա,– նկա­տեց կա­պի­տա­նը:– Այդ­պի­սի ռումբ կա­րող է պատ­րաս­տել ա­մեն ոք, ով թե­կուզ մի քիչ գա­ղա­փար և տեխ­նի­կա­կան հմ­տու­թյուն­ներ ու­նի: Հա­մա­ցան­ցը լիքն է նման բա­ղա­դրա­տոմ­սե­րով: Դե­ղատ­նե­րից, տն­տե­սա­կան ու մթե­րային խա­նութ­նե­րից էլ կա­րե­լի է ը­ստ է­ու­թյան բո­լոր բա­ղա­դրա­մա­սե­րը ձեռք բե­րել:

– Լավ, այս մեկն էլ ստու­գեք: Տես­նենք դա՛ մեզ ի­նչ կտա… Թե­ո­ֆի­լյան, կա­պի­տա­նին ներ­կա­յաց­րու վեր­ջին նա­մակն ու քո նկա­տա­ռում­ներն այդ առի­թով: Շու­տով լույ­սը կբաց­վի: Մենք, ի­նչ­պես միշտ, ժա­մա­նակ չու­նենք: Գոր­ծի՛ ան­ցեք: Նե­րե­ցեք, պա­րո­նայք, բայց քնե­լը հե­տաձգ­վում է:

* * *

Հեր­թա­կան պայ­թյու­նը տե­ղի ու­նե­ցավ «Ա­րե­գակ» գի­տա­հե­տա­զո­տա­կան ի­նս­տի­տուտ-գոր­ծա­րա­նի մոտ: Լրիվ նույն ձե­ռա­գիրն էր: Ոչ մի մատ­նա­հետք, ոչ մի ոտ­նա­հետք: Ա­մեն ե­րե­կո և գի­շեր տե­ղա­ցող ան­ձր­ևը կար­ծես հա­տուկ էր պատ­վիր­ված: Ան­գամ ոս­տի­կա­նա­կան խու­զար­կու շնե­րը որ­ևէ հետք վերց­նել չէ­ին կա­րո­ղա­նում:

Զո­հեր չկային, քա­նի որ պայ­թյու­նը կր­կին ձայ­նային էր և ո­րո­տա­ցել էր ո­չ աշ­խա­տան­քային ժա­մին: Մի­այն պա­հակ­ներն է­ին մի քիչ վա­խե­ցել: Հենց նրանք էլ ոս­տի­կա­նու­թյուն է­ին զան­գա­հա­րել և հայտ­նել տե­ղի ու­նե­ցա­ծի մա­սին:

Փոխգն­դա­պետն ա­կն­հայ­տո­րեն դժ­գոհ էր: Դեպ­քի վայ­րից Քնն­չա­կան վար­չու­թյուն վե­րա­դառ­նա­լուց հե­տո շա­րու­նակ ծխում էր ու ե­տո­ւա­ռաջ քայ­լում իր աշ­խա­տա­սե­նյա­կում: Քն­նիչն ու ան­վտ­ան­գու­թյան կա­պի­տա­նը լուռ հետ­ևում է­ին նրան: Ի վեր­ջո փոխգն­դա­պե­տը նս­տեց ու ա­սաց.

– Ա­խր, կա­րե­լի էր, չէ՞, կռա­հել: «Ա­րե­գակ» գի­տա­հե­տա­զո­տա­կան գոր­ծա­րան… Մազ էր մնում, որ կռա­հե­ինք…

– Մենք տաս­նյակ այլ օբյեկտ­ներ շուր­ջօ­րյա զն­նու­թյան է­ինք ա­ռել: Այդ թվում՝ ձեր նշած հե­թա­նո­սա­կան տա­ճա­րը,– նկա­տեց կա­պի­տա­նը:

– Բայց մի՛ մո­ռա­ցեք, որ մենք չենք զբաղ­վում հե­տա­խուզ­մամբ հա­ճույ­քի կամ զուտ դրա­նով զբաղ­ված լի­նե­լու հա­մար: Մեզ ար­դյունք է պետք:

– Մենք ա­նում ենք հնա­րա­վոր ա­մեն բան:

– Ի­սկ ես ձեզ չեմ կաշ­կան­դում, պա­րո­նայք: Ա­րեք ան­հնա­րի­նը ևս:

Փոխգն­դա­պետն ա­կն­հայ­տո­րեն բար­կա­ցած ու ան­տրա­մա­դիր էր: Քիչ ա­ռաջ խո­սել էր նա­խա­րա­րի հետ, և ա­կն­հայտ էր, որ նրա գո­վա­սան­քին չէր ար­ժա­նա­ցել: Ո­ւս­տի սր­տում կու­տակ­վա­ծը ի­նչ-որ չա­փով նաև են­թա­կա­նե­րին էր փո­խան­ցում: Սա­կայն տա­րի­նե­րի փոր­ձը հու­շում էր, որ նման ի­րա­վի­ճակ­նե­րում զգաց­մունք­նե­րին տր­վե­լը վա­տա­գույն տար­բե­րակն է, ո­ւս­տի շատ ա­րագ հա­վա­քեց ի­րեն: Մո­տե­ցավ պա­տու­հա­նին, խոր շունչ քա­շեց ու մի պահ հա­յաց­քը հա­ռեց ծաղ­կած բա­լե­նի­նե­րին: Փո­ղոցն ա­սես բո­ցա­վառ­ված լի­ներ դրան­ցով, ի­սկ բույրն այն­քան ու­ժեղ էր, որ ան­գամ ծխա­խո­տի ծխի թանձր ամ­պի մի­ջով ան­ցնում էր ու հաս­նում սե­նյա­կում գտն­վող­նե­րին:

Փոխգն­դա­պե­տը վե­րա­դար­ձավ ու նս­տեց իր հս­կա­յա­կան կա­շե­պատ ա­թո­ռին: Մի քա­նի վայր­կյան նայեց քն­նի­չի ու կա­պի­տա­նի աչ­քե­րին և վեր­ջա­պես ա­սաց.

– Լավ, փոր­ձենք սառ­նա­սիրտ դա­տել ու գոր­ծել: Սա մեր աշ­խա­տանքն է: Ե­թե մենք չա­նենք՝ ու­րի­շը չի ա­նե­լու: Թե­ո­ֆի­լյան, քո նկա­տա­ռում­նե­րը:

Քն­նիչն ա­սես վա­ղուց պատ­րաստ­վել էր այդ հար­ցին, ո­ւս­տի գրե­թե ան­մի­ջա­պես պա­տաս­խա­նեց.

– «Ա­րե­գակ» գոր­ծա­րա­նի ը­նտ­րու­թյու­նը, իմ կար­ծի­քով, պայ­մա­նա­վոր­ված է թու­նա­վոր ար­տա­նե­տում­նե­րի հան­գա­ման­քով: Տա­րի­ներ ա­ռաջ հա­տուկ զտիչ­ներ են տե­ղա­դրել, սա­կայն, ե­րբ դրանք վերջ­նա­կա­նա­պես խցան­վել ու շար­քից դուրս են ե­կել, գոր­ծա­րա­նի ղե­կա­վա­րու­թյու­նը պար­զա­պես ա­պա­մոն­տա­ժել է: Նոր զտիչ­ներ չեն տե­ղա­դրել: Ի­նչ­պես ի­նձ բա­ցատ­րեց գլ­խա­վոր ին­ժե­նե­րը՝ պատ­ճա­ռը դրանց «աստ­ղա­բաշ­խա­կան» գինն է: Այս­տեղ հան­ցա­կազմ, ի­հար­կե, գո­յու­թյուն ու­նի, սա­կայն զուտ բնա­պահ­պա­նու­թյան ա­ռու­մով: Գոր­ծա­րա­նը մի փոք­րիկ տու­գանք կվ­ճա­րի, կպար­տա­վոր­վի նոր զտիչ­ներ ձեռք բե­րել և վերջ: Սա մեր գոր­ծա­ռույ­թից դուրս է:

– Մեր գոր­ծին չի վե­րա­բե­րում, բայց ա­մեն դեպ­քում ա­ռան­ձին քրե­ա­կան գործ է հա­րուց­ված: Այդ գոր­ծով զբաղ­վող պա­տաս­խա­նա­տուն ի­նձ ա­սաց, որ գոր­ծա­րա­նի ար­տա­նե­տում­նե­րը խիստ վտան­գա­վոր են հատ­կա­պես ե­րե­խա­նե­րի հա­մար: Կա­րող են ան­շր­ջե­լի հի­վան­դու­թյուն­ներ ա­ռաջ բե­րել, այդ թվում՝ քաղց­կեղ: Եվ­րո­պա­յում նման գոր­ծա­րան­նե­րը կամ փակ­վել են, կամ էլ շատ խիստ հս­կո­ղու­թյան տակ են ա­մե­նա­տար­բեր գե­րա­տես­չու­թյուն­նե­րի կող­մից: Հա­մե­նայն­դեպս, որ­ևէ մե­կի մտ­քով չի էլ ան­ցնի ա­ռանց հա­տուկ այդ զ… զտ… ֆիլտ­րե­րի կի­րառ­ման թու­նա­վոր ար­տա­դրու­թյուն կազ­մա­կեր­պել: Մի բան էլ ա­սեմ, բայց մեր մեջ թող մնա: Այս մարդն ի­նչ-որ ի­մաս­տով բա­րի գործ է ա­նում: Այո, պի­տի գտնվի ու ձեր­բա­կալ­վի որ­պես գո­նե հա­սա­րա­կա­կան կար­գը խախ­տող, մե­քե­նա պայ­թեց­նող, մեր ու քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ան­դոր­րը հա­րա­մող հան­ցա­գործ, բայց ես հո­գուս խոր­քում հա­մա­միտ եմ նրա հետ: Եր­բեմն մի­այն նման քայ­լե­րով կա­րե­լի է հար­ցին հա­սա­րա­կա­կան հն­չե­ղու­թյուն հա­ղոր­դել:­

Աշ­խա­տա­սե­նյա­կում լռու­թյուն տի­րեց: Եր­ևի քն­նիչն ու կա­պի­տա­նը նույն բանն է­ին մտա­ծում կամ էլ պար­զա­պես չցան­կա­ցան հա­կա­ճա­ռել ի­րենց վե­րա­դա­սին: Ա­նա­խորժ լռու­թյունն ը­նդ­հա­տեց դռան թա­կո­ցը:

– Մտե՛ք,– հրա­մայեց փոխգն­դա­պե­տը:

Ներս մտավ վար­չու­թյան գոր­ծա­վա­րը:

– Նա­մակ ու­նեք,– կարճ և կոնկ­րետ ա­սաց նա և նա­մա­կի հետ մի­ա­սին մի թուղթ էլ հրամց­րեց փոխգն­դա­պե­տին: Վեր­ջինս ստո­րա­գրեց ու վե­րա­դարձ­րեց թուղ­թը: Սպա­սեց մինչև գոր­ծա­վա­րը դուրս գա աշ­խա­տա­սե­նյա­կից, բա­ցեց ծրա­րը և սկ­սեց խո­րա­սուզ­ված կար­դալ: Չընդ­հա­տե­լով կար­դա­լը՝ մե­քե­նա­յա­կան շար­ժու­մով մի գլա­նակ հա­նեց տու­փից ու բե­րա­նը դրեց: Քն­նի­չը մո­տե­ցավ ու գա­զայ­րի­չը մո­տեց­րեց գլա­նա­կին: Փոխգն­դա­պետն ա­գա­հո­րեն ներս քա­շեց ծու­խը՝ ա­ռանց հա­յաց­քը տեքս­տից կտ­րե­լու: Հե­տո նա­մա­կը եր­կա­րեց դե­պի նս­տած­ներն ու ա­սաց.

– Կար­դա­ցե՛ք: Նոր նա­մակ ե­նք ստա­ցել մեր «հե­րո­սից»:

Կա­պի­տա­նը վեր կա­ցավ, վերց­րեց նա­մա­կը, կր­կին նս­տեց քն­նի­չի կող­քին, ու մի­ա­սին սկ­սե­ցին կար­դալ.

 

 

«Հար­դա­գո­ղի ճամ­փորդ­ներ ե­նք մենք եր­կու,­
Եր­կու ճամ­փորդ պա­տա­ռո­տած շո­րե­րով:­
Ու սի­րել ե­նք տրտ­մու­թյու­նը մեր հո­գու՝­
Անր­ջա­կան կա­րոտ­նե­րով ու սի­րով:
Մենք սի­րել ե­նք տրտ­մու­թյու­նը մեր հո­գու՝­
Անր­ջա­կան ի­նչ-որ կա­րոտ, ի­նչ-որ սեր:­
Ու սի­րում ե­նք ա­ռա­վո­տից-ի­րի­կուն
Ճամ­փա եր­թալ — և հա­վի­տյան ե­րա­զել…­

Ես սի­րում եմ կար­դալ այդ տո­ղե­րը ու լսել Բա­խի B-moll պրե­լյու­դը: Տր­վել կա­պույտ ե­րկն­քում սա­վառ­նող իմ հու­շե­րին, որ Հար­դա­գո­ղի ճամ­փով տա­նում է մեզ դե­պի ման­կու­թյուն, որ­տեղ ա­մեն ի­նչ կա­տա­րյալ էր թվում…»:

 

– Ձեր նկա­տա­ռումն­ե՞­րը,– հարց­րեց փոխգն­դա­պե­տը:

– Վս­տա­հա­բար նույն թե­ման է,– նկա­տեց քն­նի­չը:– Մեր ա­ղյու­սա­կից օ­գտ­վե­լով կա­րող ե­նք մի­ան­գա­մից նշել բա­նա­լի-բա­ռե­րը՝ կա­պույտ, Հար­դա­գո­ղի ճա­նա­պարհ, սի-բե­մոլ:

– Դա մեզ ի­՞նչ է տա­լիս:

– Ա­ռայժմ ո­չինչ,– մի քիչ դա­դար տա­լուց հե­տո պա­տաս­խա­նեց քն­նի­չը:

– Ո­չինչ… Ու­րեմն ո­չինչ ա­նել չե՞նք կա­րող: Դեռ ժա­մա­նակ կա: Մտա­ծե՛ք: Բայց ես հի­մա պի­տի մի քա­նի կար­ևոր զան­գեր ա­նեմ: Դուք չեք կա­րող այս­տեղ մնալ:

– Ե­թե դեմ չեք՝ մենք մի տեղ սուրճ կխ­մենք ու կզ­րու­ցենք,– ա­ռա­ջար­կեց քն­նի­չը:

– Դեմ չեմ, բայց մո­տա­կայ­քում: Ես ա­մեն րո­պե կա­րող եմ զան­գա­հա­րել ձեզ:

– Շատ լավ:

Փոխգն­դա­պե­տը սպա­սեց մինչև քն­նիչն ու կա­պի­տա­նը դուրս ե­կան, ա­պա վերց­րեց հե­ռա­խոսի ընկալուչն ու սկ­սեց հա­վա­քել հա­մա­րը: Լռու­թյան մեջ լս­վում է­ին փո­ղո­ցի աղ­մուկն ու մե­ղու­նե­րի եր­գը բա­լե­նի­նե­րի վրա:

* * *

Փոք­րիկ, ծա­ռե­րի տակ կուչ ե­կած սր­ճա­րա­նում այլ հա­ճա­խորդ­ներ չկային: Քն­նիչն ու կա­պի­տա­նը սուրճ պատ­վի­րե­ցին, նա­խա­պես վճա­րե­ցին ու սպա­սե­ցին, որ մա­տու­ցո­ղու­հին հե­ռա­նա:

– Ի­՞նչ ես մտա­ծում,– հարց­րեց կա­պի­տա­նը: Չոր­սօ­րյա ակ­տիվ հա­մա­տեղ աշ­խա­տան­քը նրանց գրե­թե մտեր­մաց­րել էր, և, ի­րենք էլ չն­կա­տե­լով, ար­դեն ի­րար «դու»-ով է­ին դի­մում:

Քն­նի­չը մի ո­ւմպ ա­րեց սուր­ճից, ան­ձե­ռո­ցի­կով խնամ­քով սր­բեց բե­րանն ու ա­սաց.

– Բա­նաս­տեղ­ծա­կան մեջ­բե­րու­մը Չա­րեն­ցից է:

– Այո, կար­ծեմ հենց այդ­պես էլ կոչ­վում է՝ «Հար­դա­գո­ղի ճամ­փորդ­նե­րը»:

– Կար­ծում եմ՝ հա­ջորդ պայ­թյու­նը հենց Չա­րեն­ցի փո­ղո­ցում է լի­նե­լու:

– Եր­կար փո­ղոց է,– նկա­տեց կա­պի­տա­նը:

– Կփոր­ձենք կար­ճաց­նել,– ժպ­տաց քն­նի­չը:– Բայց, նախ, մի բան եմ ու­զում հարց­նել քեզ: Ի­՞նչ ես կար­ծում՝ ին­չո՞ւ է մեր հե­րո­սը զգու­շաց­նում մեզ: Չէ՞ որ կա­րող էր պար­զա­պես դե-ֆակ­տո նա­մակ ու­ղար­կել: Պայ­թեց­նել ի­նք­նա­շեն ռում­բը և պա­հանջ ներ­կա­յաց­նել՝ հա­ջորդ պայ­թյու­նի սպառ­նա­լի­քով: Եվ, ե­թե նկա­տե­ցիր, նա ա­մեն կերպ խույս է տա­լիս մարդ­կային զո­հե­րից և լուրջ ա­վե­րա­ծու­թյուն­ներից:

– Վս­տահ չեմ: Հի­շիր ա­ռա­ջին պայ­թյու­նը:

– Հա… Բայց ի­նչ-որ մի բան ա­ռա­ջին պայ­թյու­նը այս շար­քից դուրս է հա­նում: Դուք այդ­պես էլ որ­ևէ հետք չգ­տա՞ք:

– Բա­ցար­ձա­կա­պես ո­չինչ: Բո­լոր մատ­նա­հետ­քե­րը ստու­գե­ցինք, որ­քա­նով որ դա ի­հար­կե հնա­րա­վոր է այր­ված մե­քե­նայի պա­րա­գա­յում: Ոչ մի օ­տար հետք: Ան­գամ պայ­թու­ցիկ նյու­թի կամ որ­ևէ կաս­կա­ծե­լի քի­մի­ա­կան մի­ա­ցու­թյուն չգ­տանք: Մի քիչ ան­հաս­կա­նա­լի է:

– Մե­քե­նայի տի­րոջ վար­կա­ծը բա­ցա­ռո՞ւմ ես:

– Ո­չինչ չեմ բա­ցա­ռում, բայց դրդա­պատ­ճառ չեմ տես­նում: Քնն­չա­կան վար­չու­թյան ար­խի­վի աշ­խա­տող է: Ան­գամ օ­պե­րա­տիվ աշ­խա­տան­քի հետ որ­ևէ կապ չու­նի: Մե­քե­նան մեծ դժ­վա­րու­թյամբ է գնել՝ տա­րի­ներ շա­րու­նակ փող կու­տա­կե­լով ու պարտք ա­նե­լով: Բա­ցի այդ՝ նա մինչև հի­մա ցն­ցա­կաթ­վա­ծի մեջ է՝ բժիշկ­նե­րի հս­կո­ղու­թյան տակ: Նրա հե­տա­գա բո­լո­ր քայ­լե­րը չա­փից դուրս բա­ցա­հայտ կլի­նե­ին:

– Ի­սկ գոր­ծըն­կեր-հան­ցա­կից տար­բե­րա՞­կը:

– Հըմ… Չգի­տեմ: Ա­մե­նա­կար­ևո­րը՝ դրդա­պատ­ճառ չեմ տես­նում: Ես բժշ­կա­կան խա­լաթ հա­գա ու զրու­ցե­ցի հե­տը ի­բրև հո­գե­բան: Ե­րաժշ­տու­թյու­նից գրե­թե գա­ղա­փար չու­նի: Դո և ռե նո­տա­ներն ի­րա­րից չի տար­բե­րում: Բախ ա­նու­նը նրան ո­չինչ չա­սաց: Ի­նչ-որ մե­քե­նայի ան­վա­նը նմա­նեց­րեց:

– Եր­ևի Մայ­բա­խի,– ժպ­տաց քն­նի­չը:

– Եր­ևի: Չգի­տեմ: Կար­ծում եմ. այդ մար­դու վար­կա­ծը պար­զա­պես ժա­մա­նա­կի կո­րուստ է և փա­կու­ղի է տա­նում: Մենք նրա­նով ե­նք զբաղ­վում, քա­նի որ ա­վե­լի հե­ռան­կա­րային վար­կած չու­նենք:

– Հա­մա­ձայն եմ: Բայց կրկ­նեմ հարցս՝ ին­չո՞ւ է մեր «հե­րո­սը» մեզ նա­խազ­գու­շաց­նում:

– Մի­գու­ցե զգու­շա­վո­րու­թյու­նի՞ց: Դժ­վար է հաշ­վար­կել պայ­թյու­նի ի­րա­կան ու­ժը: Չի ցան­կա­նում, որ ան­գամ պա­տա­հա­կան զո­հեր լի­նեն:

– Հնա­րա­վոր է: Ի­նձ թվում է՝ նա ցան­կա­նում է, որ մենք ի­մա­նանք: Հա­մե­նայն­դեպս՝ կռա­հե­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն է տա­լիս:

– Ի­նչ-որ բան կա, որ չե՞ս ցան­կա­նում ա­սել:

– Կա­սեմ, ե­րբ ի մի բե­րեմ մտ­քերս: Հի­մա շատ ցա­քու­ցրիվ են: Դու էլ մտա­ծիր: Սա կա­րող է խն­դրի լուծ­ման բա­նա­լին լի­նել:

– Բու­րա­տի­նոյի բա­նա­լի՞ն,– ծի­ծա­ղեց կա­պի­տա­նը:

– Մե­քե­նադ մո­տի՞կ է,– հարց­րեց քն­նի­չը:

– Այո, ի­՞նչ կա: Փոխգն­դա­պետն ա­սաց, որ հե­ռու չգ­նանք:

– Ա­րի գոնե մի անգամ ան­ցնենք Չա­րեն­ցի փո­ղո­ցով: Մի­գու­ցե տե­ղում մի բան գա մտք­նե­րիս:

Կա­պի­տա­նը հա­մա­կերպ­ված ոտ­քի ե­լավ: Քայ­լե­ցին դե­պի մե­քե­նան:

– Ո­՞ր կող­մից մո­տե­նամ:

– Բժշ­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նի:

– Ին­չո՞ւ հենց այդ կող­մից: Այդ­տեղ ձախ շր­ջա­դարձ չկա:

– Մի բան կմ­տա­ծենք: Գնա­ցինք:

Հենց ա­ռա­ջին պա­հին եր­կու­սի ու­շա­դրու­թյունն էլ գրե­թե մի­ան­գա­մից գրա­վեց հս­կա մի ցու­ցա­նակ: Ա­ռանց մե­քե­նայից դուրս գա­լու կար­դա­ցին՝ «Հար­դա­գո­ղի ճա­նա­պարհ» գի­շե­րային ա­կումբ: Ա­ռանց մի բառ ա­սե­լու ի­րար նայե­ցին: Կա­պի­տա­նը հա­րյուր մետ­րի չափ էլ ա­ռաջ գնաց, շր­ջա­դարձ ա­րեց ու կա­յա­նեց գի­շե­րային ա­կում­բի դի­մա­ցի մայ­թին: Գրե­թե մեկ րո­պե ան­ց քն­նիչն ա­սաց.

– Եր­ևի պետք է ա­վե­լի հա­ճախ նման տե­ղեր այ­ցե­լել: Հա­մե­նայն­դեպս՝ մտա­ծե­լու հա­մար հար­մար տեղ է եր­ևում:

– Կա­տա­կի ես տա­լիս: Ի­՞նչ ա­նենք: Եր­ևի զան­գենք փոխգն­դա­պե­տին:

– Կա­րե­լի է,– նկա­տեց քն­նիչն ու գրպա­նից հա­նեց շար­ժա­կան հե­ռա­խոսն ու մի քա­նի կո­ճակ սեղ­մեց:

– Զբաղ­ված է: Չեմ ու­զում խան­գա­րել: Կտես­նի, որ զան­գել եմ, ու ետ կզան­գի: Բայց ես ու­զում եմ մի քիչ ոտ­քով քայ­լել: Սպա­սիր ի­նձ այս­տեղ:

Քն­նի­չը դուրս ե­կավ մե­քե­նայից, գրե­թե ան­նկատ ան­ցավ փո­ղոցն ու ան­ցավ գի­շե­րային ա­կում­բի մո­տով: Հե­տո մտավ խա­նութ: Մեկ րո­պե ան­ց դուրս ե­կավ՝ ձեռ­քին ծխա­խո­տի տուփ:

– Պատ­րաստ­վում ես ծխե՞լ,– հարց­րեց կա­պի­տա­նը, ե­րբ քն­նի­չը հայտն­վեց իր կող­քին:

– Փոխգն­դա­պե­տին կն­վի­րեմ: Ա­վե­լի հար­մար բան չգ­տա: Կա­րող ե­նք վե­րա­դառ­նալ վար­չու­թյուն:

– Ա­մեն ի­նչ պար­զե­ցի՞ր:

– Ի­նչ որ մեզ պետք էր:

– Դե լավ, շե­ֆիդ ներ­կա­յու­թյամբ կա­սես, որ չկրկ­նես:

* * *

Փոխգն­դա­պետն ու­շա­դիր լսեց քն­նի­չին և կա­պի­տա­նին ու կր­կին մտած­մունք­նե­րի մեջ ըն­կավ:

– Լավ, բա ի­՞նչ ա­նենք հի­մա: Ա­սում եք՝ վս­տա՞հ եք:

– Ի­նն­սու­նի­նը տո­կո­սով: Հա­մե­նայն­դեպս որ­ևէ այլ շաղ­կապ­վող բան ես չեմ տես­նում,– ա­սաց քն­նի­չը:

– Ես էլ,– նկա­տեց կա­պի­տա­նը:

– Չա­րենց, Հար­դա­գո­ղի ճա­նա­պարհ, կա­պույտ… Ի­սկ ին­չո՞ւ կա­պույտ:

– Այդ գի­շե­րա­յին ա­կում­բում նաև մեծ թվով մի­ա­սե­ռա­կան­ներ են հա­վաք­վում: Եր­ևի դա նկա­տի ու­նի,– պա­տաս­խա­նեց քն­նի­չը:

– Դու որ­տե­ղի՞ց գի­տես: Չլի­նի՞ թե այդ ա­կում­բում էլ ես սի­րում նս­տել ու մտա­ծել:– Փոխգն­դա­պե­տի ձայ­նի մեջ թեթ­ևա­կի հեգ­նանք կար, ո­րը գրե­թե մա­րում էր հոգ­նա­ծու­թյան մեջ:

Քն­նիչն ան­վր­դով մնաց, ի­սկ կա­պի­տանն ա­մոթ­խած ժպ­տաց ու ա­սաց.

– Այս­տեղ գա­լու ճա­նա­պար­հին ես տե­ղե­կու­թյուն­ներ հա­վա­քե­ցի մեր գե­րա­տես­չու­թյան օ­պե­րա­տիվ աշ­խա­տա­կից­նե­րից:

– Լավ: Ի­՞նչ ե­նք ա­նե­լու: Ի­նչ ա­ռա­ջարկ­ներ կան:

Մի պահ ե­րեքն էլ լռե­ցին: Ա­ռա­ջի­նը խո­սեց քն­նի­չը.

– Ին­չը և նա­խորդ ան­գամ: Այ­սինքն՝ ո­չինչ:

Փոխգն­դա­պե­տը ջար­դե­լու աս­տի­ճան ետ ըն­կավ իր հս­կա ա­թո­ռին, ա­պա կտ­րուկ ա­ռաջ ե­կավ ու ա­սաց.

– Հիմ­նա­վո­րի՛ր:

– Ճշ­մար­տու­թյան պահն է: Ում նյար­դերն ա­վե­լի թույլ են՝ նա էլ ա­ռա­ջի­նը սխալ թույլ կտա: Ե­թե մենք ցույց տանք, թե կռա­հել ե­նք նրա ծրա­գի­րը, ա­պա նա խոր ը­նդ­հա­տակ կանց­նի:

– Եվ մենք կկորց­նենք բո­լոր կա­պե­րը,– նկա­տեց կա­պի­տա­նը:

– Ի­սկ ե­թե մենք թույլ տանք, որ նա շա­րու­նա­կի իր խա­ղը, ա­պա վս­տահ եմ, որ մի օր մի տե­ղում նա ան­պայ­ման կսայ­թա­քի ու մեր սար­դոս­տայ­նում կհայտն­վի:

– «Խա­ղը» բա­ռը տե­ղին չէ, Թե­ո­ֆի­լյան,– մի քիչ գրգռ­ված ա­սաց փոխգն­դա­պե­տը:– Դուք չգի­տեք, թե ի­նձ վրա ի­նչ ճն­շում են բա­նեց­նում վերև­նե­րից: Եվ եր­ևի պետք էլ չի, որ ի­մա­նաք: Կենտ­րո­նա­ցեք օ­պե­րա­տիվ աշ­խա­տան­քի վրա: Ա­սում է­իք՝ այդ մար­դը ե­րաժշ­տու­թյան լուրջ գի­տակ է: Մի­գու­ցե ի­մաստ ու­նի, որ ստու­գենք կոն­սեր­վա­տո­րի­այի, ե­րաժշ­տա­կան ու­սում­նա­րան­նե­րի և դպ­րոց­նե­րի դա­սա­խոս­նե­րին ու դա­սա­տու­նե­րին, ան­կախ ե­րա­ժիշտ­նե­րին… Ա­ռանց ա­վե­լորդ ու­շա­դրու­թյուն գրա­վե­լու, ի­հար­կե:

– Ա­ռանց ու­շա­դրու­թյուն գրա­վե­լու դա ա­նե­լու հա­մար մեզ ա­ռն­վազն եր­կու հա­րյուր-եր­կու հա­րյուր հի­սուն աշ­խա­տա­կից է պետք: Մենք դա չենք կա­րող ա­նել:

– Բա­ցի այդ՝ մենք ան­մի­ջա­պես ու­շա­դրու­թյուն կ­գրա­վենք: Հաս­տատ: Բա­վա­կան է մի չն­չին սայ­թա­քում (ի­սկ նման բազ­մա­մարդ ստուգ­ման դեպ­քում դա բա­ցառ­ված չէ)՝ բամ­բա­սանքն ու կաս­կա­ծի ա­լի­քը կտա­րած­վի ո­ղջ քա­ղաքում:

– Հըմ…– դժ­գոհ փն­չաց­րեց փոխգն­դա­պե­տը:

– Ես չեմ կա­րող հի­մա ա­պա­ցու­ցել, բայց գրե­թե վս­տահ եմ, որ ձեր նշած հաս­տա­տու­թյուն­նե­րում մենք ոչ մի բան չենք գտ­նի: Ե­կեք այլ՝ դե­դուկ­տիվ ճա­նա­պար­հով գնանք:

– Այ­սինքն՝ ա­մեն ի­նչ թող­նենք ի­նք­նա­հո­սի՞: Դա՞ է ա­սածդ: Թող­նենք, որ այդ սրի­կան շա­րու­նա­կի կռիվ-կռի՞վ խա­ղալ:

– Թող խա­ղա: Չէ՞ որ տու­ժող­ներ չկան,– մի­ջամ­տեց կա­պի­տա­նը:

– Դուք չեք հաս­կա­նում գոր­ծի ամ­բողջ լր­ջու­թյու­նը: Մի­լի­ո­նա­նոց քա­ղա­քում օր­հա­սա­կան տրա­մա­դրու­թյուն­ներ են ծն­վում: Մար­դիկ ծի­ծա­ղում են մեզ վրա ու հի­ա­նում այդ հր­ձի­գով, ի­նչ­պես ժա­մա­նա­կին Հի­պոկ­րա­տով:

– Հե­րոստ­րա­տով,– ո­ւղ­ղեց քն­նիչն ու ան­մի­ջա­պես ա­վե­լաց­րեց,– նե­րե­ցեք:

Փոխգն­դա­պետն ա­սես չլ­սեց վեր­ջին բա­ռերն ու բոր­բոք­ված շա­րու­նա­կեց.

– Վե­րա­դաս­ներն ի­՛մ կա­շին են քեր­թե­լու, ի­սկ ես՝ ձեր: Սա լա՛վ ի­մա­ցեք:

– Պա­րոն փոխգն­դա­պետ, սա հին­գե­րորդն է լի­նե­լու: Ես վս­տահ եմ, որ ու­թե­րոր­դը վեր­ջի­նը կլի­նի:

– Այ­սինքն՝ ես դեռ պետք է ևս չորս պայ­թյուն հան­դուր­ժե՞մ:

– Այս մե­կը չհաշ­ված՝ ե­րեք:

– Ի­սկ ին­չո՞ւ եք կար­ծում, որ ես ար­դեն տվել եմ իմ հա­մա­ձայ­նու­թյու­նը:

– Կնե­րեք, որ կրկ­նում եմ, բայց մենք ճիշտ հետ­քի վրա ե­նք: Ե­թե հի­մա ակ­տիվ ու տե­սա­նե­լի գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի դի­մենք, ա­պա այդ մար­դը կթաքն­վի, ու մենք ո­չինչ չենք գտ­նի: Ե­րեք-չորս օ­րից դուք ար­դեն պար­զե­րես կլի­նեք ձեր ղե­կա­վա­րու­թյան ա­ռջև:

Փոխգն­դա­պե­տը չպա­տաս­խա­նեց: Մի նոր գլա­նակ վա­ռեց ու սկ­սեց հա­ճույ­քով ծխել: Եր­կու-ե­րեք րո­պե ան­ց, որ հա­վեր­ժու­թյուն թվաց, ա­սաց.

– Լավ: Ես հի­մա կզե­կու­ցեմ նա­խա­րա­րին և կփոր­ձեմ հա­մո­զել նրան: Սպա­սեք ի­նձ մի­ջանց­քում:

Քն­նիչն ու կա­պի­տա­նը դուրս ե­կան: Ի­սկ փոխգն­դա­պե­տը գրե­թե զզ­վան­քով նայեց հե­ռա­խո­սին, հո­գոց հա­նեց ու հա­վա­քեց ի­րեն այդ­քան ծա­նոթ հա­մա­րը:

Տա­սը րո­պե ան­ց ներ­սից լս­վեց նրա թավ ձայ­նը.

– Նե՛րս ե­կեք, շեր­լոկ­ներ:

* * *

Գի­շե­րային ա­կում­բում կի­սա­խա­վար էր: Ա­վե­լի բնա­կան եր­ևա­լու հա­մար կա­պի­տա­նն օ­պե­րա­տիվ բաժ­նից եր­կու սի­րու­նա­տես աշ­խա­տակ­ցու­հի էր հրա­վի­րել: Քն­նիչն ան­գամ զար­մա­ցավ, որ ան­վտան­գու­թյան հա­մա­կար­գում նման գե­ղեց­կու­հի­նե­ր են աշ­խա­տում: Ա­կում­բում ան­տա­նե­լի բարձր ե­րաժշ­տու­թյուն էր հն­չում, ո­ւս­տի ի­րար լսե­լու հա­մար պետք էր բե­րա­նը ը­նդ­հուպ մո­տեց­նել զրու­ցակ­ցի ա­կան­ջին: Կա­պի­տա­նը վիս­կի և մար­տի­նի պատ­վի­րեց, ու չոր­սով տեղ զբա­ղեց­րին ան­կյու­նային մի սե­ղա­նի շուր­ջը:

Դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թյա­նը սո­վոր քն­նիչն իր տե­ղը չէր գտ­նում: Քիչ ան­ց սկ­սե­ցին նոր այ­ցե­լու­ներ եր­ևալ, ո­րոնց մեջ նկատ­վում է­ին նաև մի­ա­սե­ռա­կան­ներ, որ­քա­նով որ կա­րե­լի էր են­թա­դրել նրանց շար­ժուձ­ևից: Քիչ չէ­ին նաև թեթ­ևա­բա­րո աղ­ջիկ­նե­րը, ան­հաս­կա­նա­լի խո­ժո­ռա­դեմ ե­րի­տա­սարդ­նե­րը և բազ­մա­պի­սի այլ մար­դիկ՝ հիմ­նա­կա­նում ջա­հել կամ մի­ջին տա­րի­քի: Բար­մե­նը բնազ­դային ճարպ­կու­թյամբ կոկ­տեյլ­ներ էր խառ­նում և հրամց­նում այ­ցե­լու­նե­րին: Աղ­ջիկ­նե­րը ծխե­լու բան խն­դրե­ցին: Քն­նի­չը հի­շեց, որ դեռ ցե­րե­կը մի տուփ գլա­նակ էր գնել մո­տա­կա մթե­րային խա­նու­թից: Հյու­րա­սի­րեց աղ­ջիկ­նե­րին: Նրան­ցից մե­կը թեք­վեց դե­պի քն­նիչն ու ա­սաց.

– Չեք հա­վա­տա, բայց իմ կյան­քում սա ե­րկ­րորդ կամ եր­րորդ գլա­նակն է: Դուք՝ տղա­ներդ, չեք ծխում, ի­սկ ես ստիպ­ված պի­տի ծխեմ, որ շատ չտար­բեր­վենք մյուս­նե­րից:­

Ի պա­տաս­խան՝ քն­նի­չը մի­այն ժպ­տաց: Ո­ւշքն ու միտ­քը հիմ­նա­կան սրա­հում էին, ո­ւր ար­դեն ա­սեղ գցե­լու տեղ չկար: Կա­պի­տա­նը շա­ղակ­րա­տում էր մյուս գե­ղեց­կու­հու հետ, որ­քա­նով որ հնա­րա­վոր էր շա­ղակ­րա­տել նման աղ­մու­կի պայ­ման­նե­րում:

Կես­գի­շե­րին մոտ դիս­կո ե­րաժշ­տու­թյան ռիթ­միկ դմփդմ­փո­ցը խլաց­րեց պայ­թյու­նի ձայ­նը: Ա­վե­լի հե­ռու գտն­վող­նե­րին թվաց, թե դա շոո­ւի մի մասն է, և հի­աց­մուն­քի ու ոգ­ևո­րու­թյան ճի­չե­րը թն­դաց­րին գի­շե­րային ա­կում­բը: Տասն­հինգ-ք­սան վայր­կյան ան­ցավ մինչև ներ­կա­նե­րը հաս­կա­ցան ե­ղե­լու­թյու­նը և շտա­պե­ցին դուրս փախ­չել: Քն­նի­չը, կա­պի­տա­նը և աղ­ջիկ­նե­րը ևս շտա­պե­ցին դուրս գալ՝ ու­շա­դրու­թյուն չ­գրա­վե­լու հա­մար: Ե­րբ մի քիչ հե­ռա­ցան դեպ­քի վայ­րից՝ քն­նի­չը զան­գեց փոխ­գնդա­պե­տին ու ցած­րա­ձայն զե­կու­ցեց.

– Ռում­բը պայ­թեց 00:23 րո­պեին: Զո­հեր և վի­րա­վոր­ներ չկան, բայց բո­լորն ա­հա­վոր վա­խե­ցած են: Օ­պե­րա­տիվ խումբ ու­ղար­կեք: Մենք հե­ռա­նում ե­նք:

* * *

– Մեր «հե­րո­սը» հս­տակ մշակ­ված ծրա­գիր ու­նի: Տե­սեք, թե ո­ւմ դեմ է գոր­ծում – քնն­չա­կան վար­չու­թյուն, բանկ, հատ­ված ծա­ռե­րի տե­ղում վեր հառ­նող ռես­տո­րան, օ­դը թու­նա­վո­րող գոր­ծա­րան, մի­ա­սե­ռա­կան­նե­րի գի­շե­րային ա­կումբ… Ես սա օ­րի­նա­չափ եմ հա­մա­րում,– նկա­տեց փոխգն­դա­պե­տը:

– Շատ օ­րի­նա­չափ է, պա­րոն փոխգն­դա­պետ,– պա­տաս­խա­նեց քն­նի­չը:

– Կա­պի­տանն ի­՞նչ կար­ծի­քի է:

– Նա ի­նձ հետ հիմ­նա­կա­նում հա­մա­միտ է: Շու­տով նա կմի­ա­նա մեզ:

– Թե­ո­ֆի­լյան, քա­նի եր­կու­սով ե­նք, ի­նձ մի բան ա­սա… Դու ի­՞նչ ես մտա­ծում այս ա­մե­նի մա­սին:

– Քնն­չա­կան վար­չու­թյան մո­տի պայ­թյու­նը չի տե­ղա­վոր­վում այս շղ­թայի մեջ:

– Լավ էլ տե­ղա­վոր­վում է,– պա­տաս­խա­նեց փոխգն­դա­պե­տը:– Ես հաս­կա­նում եմ տրա­մա­բա­նու­թյու­նը. քա­ղա­քում այ­լան­դակ բա­ներ են կա­տար­վում, ի­սկ դուք՝ ոս­տի­կան­ներդ, ա­չք եք փա­կում: Ա՛յս տե­սան­կյու­նից նայիր:

– Ես կա­րող եմ նայել, բայց ես ի­նքս այդ­պես չէ­ի ա­նի: Վայ­րա­գու­թյու­նը մեր «հե­րո­սի» մե­թո­դը չէ:

– Դե, որ այդ­քան խե­լա­ցի ես և ա­հա­բեկ­չա­սեր, ա­հա՛, կար­դա՛: Վե­ցե­րորդ նա­մակն է:

Քն­նի­չը զգու­շո­րեն վերց­րեց թեր­թիկն ու սկ­սեց ու­շա­դիր ըն­թեր­ցել:

 

 

«…­մեզ այն­քան քիչ բան է մնա­ցել՝ բա­լե­նի­նե­րը, թա­փա­ռա­կան շնե­րը, կա­պույտ եր­կին­քը: Թող ա­նիծ­վեն կա­պույտ եր­կին­քը մե­զնից փա­կող­նե­րը: Ես գի­տեմ՝ այդ մար­դիկ ա­տում են գե­ղե­ցի­կը: Ե­թե ես նրանց դա­հի­ճը լի­նե­ի՝ կկար­գա­դրե­ի, որ նրանց տնե­րում օր­ու­գի­շեր Բա­խի C-moll պրե­լյու­դը հն­չեր: Նրանք կփոր­ձեն փախ­չել, բայց դա ան­հնար է, քան­զի ան­հնար է թաքն­վել տի­ե­զեր­քից, ե­րբ ի­նքդ էլ նրա մի փոք­րիկ, թե­կուզ և ո­ղոր­մե­լի մաս­նիկն ես»:

 

Փոխգն­դա­պետն ան­հաս­կա­նա­լի ժպի­տով ո­ւղ­ղա­կի շա­ղա­փում էր քն­նի­չին: Ի վեր­ջո ա­սաց.

– Մտա­ծո՞ւմ ես: Մտա­ծիր, զա­վակս, մտա­ծիր…

Քն­նի­չը զար­մա­ցած վե­րա­դա­սին էր նա­յում: Փոխգն­դա­պե­տը հրա­շա­լի մարդ էր, սա­կայն եր­բեմն ան­տա­նե­լի էր դառ­նում:

– Թույլ տվեք դուրս գալ և աշ­խա­տել:

– Լավ ձև ես գտել՝ թա­փա­ռել այ­գի­նե­րում ու սր­ճա­րան­նե­րում տի­տիկ ա­նել: Ի­սկ ես պի­տի մնամ այս­տեղ ու այս զան­գե­րի տա­րա­փին դի­մա­նամ: Գնա քո սե­նյա­կը և այն­տեղ մտա­ծիր: Վար­չու­թյու­նից դուրս չգաս: Ես դեմ չեմ քո մե­թոդ­նե­րին, թեև շատ բա­ներ չեմ ըն­դու­նում: Բա­ցի այդ՝ կա­րող է ի­նձ շատ շտապ պետք գաս: Դրա հա­մար չեմ ու­զում, որ հե­ռա­նաս: Նա­մա­կը պատ­ճե­նա­հա­նիր և պատ­ճե­նը տար հետդ: Գնա՛:

* * *­

Աշ­խա­տա­սե­նյա­կի բաց պա­տու­հա­նի մոտ կանգ­նած՝ քն­նի­չը փոր­ձում էր ժո­ղո­վել մտ­քե­րը, բայց աչ­քի ա­ռաջ շա­րու­նակ փոխգն­դա­պե­տի ան­հաս­կա­նա­լի ժպիտն էր: Ի վեր­ջո, կամ­քի ու­ժով փոր­ձեց մո­ռա­նալ այդ ան­հաս­կա­նա­լի պատ­կե­րը և կենտ­րո­նա­նալ նա­մա­կի վրա: Որ­ևէ կա­պող բան չէր նկա­տում: Հե­ռա­խո­սով Բա­խի դո-մի­նոր պրե­լյու­դը մի­աց­րեց, որ ան­ցյա­լում եր­ևի հա­րյու­րա­վոր ան­գամ­ներ լսել էր: Եվ ա­մեն ան­գամ էլ նույն զգա­ցո­ղու­թյունն էր ու­նե­ցել՝ ե­րկ­րային դժ­գույն ի­րա­կա­նու­թյան և ե­րկն­քի միջև ան­կա­պանք ճախ­րող փե­տու­րի պես ան­չար ու ժա­մա­նա­կից դուրս… Այս ան­գամ էլ լրիվ նույն զգա­ցո­ղու­թյունն էր:­

Երկ­րորդ ան­գամ լսե­լու ըն­թաց­քում դու­ռը թեթ­ևա­կի թա­կե­ցին: Ներս մտավ կա­պի­տա­նը և բա­ռա­ցի­ո­րեն թաղ­վեց մաշ­ված կա­նաչ բազ­կա­թո­ռի մեջ: Նա սպա­սեց՝ մինչ մե­ղե­դին ա­վարտ­վեց, ու մի տե­սակ մե­ղա­վոր դի­մեց քն­նի­չին.

– Ար­դեն կար­դա­ցե՞լ ես:

– Այո, հենց դրա մա­սին եմ մտա­ծում:

– Լսիր, փոխգն­դա­պետն ին­չո՞ւ է այդ­քան տա­րօ­րի­նակ այ­սօր: Ան­գամ չբար­ևեց ի­նձ:

– Ի­նքս չեմ հաս­կա­նում: Ան­հաս­կա­նա­լի ժպի­տը միշտ աչ­քիս ա­ռաջ է: Ի­նձ ու­ղար­կեց այս­տեղ՝ մտա­ծե­լու: Մի բան կա, որ ի­նձ չի ա­սում: Բայց ա­րի զգաց­մունք­նե­րին չտր­վենք: Զայ­րա­նա­լը ղե­կա­վա­րու­թյան մե­նաշ­նորհն է: Մեր գոր­ծը աշ­խա­տելն ու ար­դյունք ստա­նալն է: Ես ի­նչ-որ տեղ հաս­կա­նում եմ նրա դժ­գո­հու­թյու­նը: Հարց­նում է, թե ե­րբ է ա­վարտ­վե­լու այս ա­մե­նը: Ի­սկ ես հս­տակ պա­տաս­խան չու­նեմ, թեև ին­տո­ւի­տիվ զգում եմ, որ շու­տով, շատ շու­տով: Բայց դա ա­պա­ցու­ցել չեմ կա­րող: Նաև հաս­կա­նում եմ, որ նրան վե­րևից սեղ­մում ու շտա­պեց­նում են, բայց ես դեմ եմ ար­հես­տա­կան ար­դյունք­նե­րին:

– Ար­դյունք հա­նուն ար­դյուն­քի:

– Այո, նման մի բան… Մեզ պետք է հաս­կա­նալ հան­ցա­գոր­ծու­թյան դրդա­պատ­ճառ­նե­րը: Մենք, վս­տահ եմ, ճիշտ հետ­քի վրա ե­նք: Մեր «հե­րո­սը» մի տեղ հաս­տատ պի­տի թե­կուզ փոք­րիկ սխալ թույլ տա ու հենց դրա վրա բռն­վի: Ի­սկ ե­թե…

Քն­նի­չի բա­ռերն ը­նդ­հա­տեց ներ­քին հե­ռա­խո­սի տհաճ զն­գո­ցը: Լսա­փո­ղի մեջ լս­վեց փոխգն­դա­պե­տի հրա­մա­յա­կան ձայ­նը.

– Շտա՛պ ե­կեք ի­նձ մոտ: Հենց հի­մա՛:

Քն­նիչն ու կա­պի­տա­նը ա­րա­գո­րեն դուրս ե­կան սե­նյա­կից ու վա­զե­ցին մի­ջանց­քի ծայ­րը, ո­ւր վե­րա­դա­սի աշ­խա­տա­սե­նյակն էր: Դու­ռը կի­սա­բաց էր, ո­ւս­տի ա­ռանց թա­կե­լու ներս մտան: Փոխգն­դա­պե­տի դեմ­քին նույն ան­հաս­կա­նա­լի ժպիտն էր:

– Դե ի­՞նչ, Շեր­լոկ Հոլմս և դոկ­տոր Վաթ­սոն, մտա­ծե­ցի՞ք:

– Մենք փոր­ձում ե­նք ի մի բե­րել բո­լոր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րը և…– փոր­ձեց խո­սել քն­նի­չը, սա­կայն փոխգն­դա­պե­տը կտր­ուկ ը­նդ­հա­տեց նրան.

– Դուք կա­րող եք շա­րու­նա­կել մտա­ծել, բայց մեր գործ­ըն­կեր­նե­րը Ազ­գային ան­վտան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյու­նից ար­դեն բա­ցա­հայ­տել են գոր­ծը: Կաս­կա­ծյա­լը ձեր­բա­կալ­ված է: Շնոր­հա­վո­րում եմ, պա­րո­նայք, փայ­լուն աշ­խա­տան­քի հա­մար,– փոխգն­դա­պե­տի ձայ­նը ազ­դու էր, սա­կայն զգաց­վում է­ին հու­սա­հա­տու­թյունն ու տագ­նա­պը:

– Ի­՞նչ,– գրե­թե մի­ա­ժա­մա­նակ հարց­րին քն­նիչն ու կա­պի­տա­նը:

– Ի­նձ ո­չինչ չեն ա­սել,– ա­վե­լաց­րեց կա­պի­տա­նը:

– Դուք ու­ղարկ­ված է­իք մեր վար­չու­թյան տրա­մա­դրու­թյան տակ, ո­ւս­տի ձեզ ո­չինչ չէ­ին էլ կա­րող ա­սել: Ի­նչ ա­րած, միջ­գե­րա­տես­չա­կան մր­ցակ­ցու­թյուն է, և այս ան­գամ հաղ­թեց ձեր գե­րա­տես­չու­թյու­նը: Հի­մա նա­խա­րա­րը կզան­գի… Գե­տի­նը բաց­վեր՝ մե­ջը մտ­նե­ի…

– Բայց ո­՞վ է, պա­րոն փոխգն­դա­պետ, ա­նու­նը կա՞:

– Ա­մեն ի­նչ էլ կա: Կոն­սեր­վա­տո­րի­այի դա­սա­խոս է: Ա­հա, այս զե­կու­ցա­գրում գրված է՝ այ­սինչ այ­սին­չյան, Պե­տա­կան կոն­սեր­վա­տո­րի­այի դա­սա­խոս: Յո­հան Սե­բաս­տիան Բա­խի ե­րկր­պա­գու և մաս­նա­գետ: Բռն­վել է հան­ցան­քի վայ­րում, ե­րբ փոր­ձել է Կոն­սեր­վա­տո­րի­այի ար­հես­տա­նո­ցում ի­նք­նա­շեն ռումբ պատ­րաս­տել: Մի խոս­քով՝ ա­մեն ի­նչ պարզ է: Հի­մա հար­ցաքնն­վում է: Բայց ա­վաղ՝ ոչ մեզ մոտ: Ա­հա թե ի­նչ է նշա­նա­կում լսել դեղ­նակ­տուց­նե­րիդ ու ար­հա­մար­հել սե­փա­կան փոր­ձը: Սա ի­նձ դաս կլի­նի… Չք­վե՛ք աչ­քիցս, քա­նի դեռ եր­կու­սիդ էլ չեմ պաշ­տո­նազր­կել ու ավ­տո­տե­սուչ սար­քել: Պին­կեր­տոն­ներ…

Քն­նիչն ու կա­պի­տա­նը հաս­կա­ցան, որ ա­վե­լի լավ է դուրս գալ, քան շա­րու­նա­կել զրույ­ցը: Ամ­բողջ օ­րն ան­ցավ ա­նի­մաստ սպա­սում­նե­րի մեջ: Ոչ փոխ­գն­դա­պե­տը, ոչ էլ մեկ ու­րի­շը որ­ևէ տե­ղե­կու­թյուն չփո­խան­ցե­ցին: Վար­չու­թյան շեն­քում մեծ ներ­քին լար­վա­ծու­թյուն էր զգաց­վում: Քն­նի­չը մի կերպ սպա­նեց աշ­խա­տան­քային ժա­մերն ու քայ­լեց դե­պի տուն: Ճա­նա­պար­հին մտավ իր սի­րած գի­նե­տու­նը ու մի բա­ժակ վար­դա­գույն գի­նի պատ­վի­րեց: Դաշ­նա­կա­հա­րը ի­նչ-որ հին մե­ղե­դի էր կոր­զում իր դարն ապ­րած գոր­ծի­քից: Մի պահ մի­այն, ա­ռանց դա­դա­րեց­նե­լու իր գոր­ծը, հա­յացք նե­տեց քն­նի­չի կողմն ու շա­րու­նա­կեց նվա­գել: Նրա դեմ­քին ան­հոգ մի ժպիտ կար: «Եր­ջա­նիկ մարդ»,– մտա­ծեց քն­նի­չը: «Ոչ դարդ ու­նես, ոչ հան­ցա­գործ պի­տի գտ­նես…»: Հե­տո, ա­ռանց գի­նու համն ան­գամ փոր­ձե­լու, վճա­րեց ու քայ­լեց տուն: Ար­դեն մուտ­քի մոտ հն­չեց հե­ռա­խո­սի զան­գը: Կա­պի­տանն էր: Ա­ռա­ջար­կում էր հան­դի­պել: Քն­նի­չը հա­մա­ձայ­նեց, քա­նի որ չէր ցան­կա­նում մե­նակ մնալ ու կր­կին տր­վել մտած­մունք­նե­րին՝ հատ­կա­պես, որ դրանք ի­րեն փա­կու­ղի է­ին տա­րել:

Հան­դի­պե­ցին այ­գում: Ա­ռա­ջի­նը խո­սեց կա­պի­տա­նը.

– Այս­տեղ մի լավ սր­ճա­րան կա: Ե­րկ­նա­քե­րի վեր­ջին հար­կում: Հրա­շա­լի տե­սա­րան է բաց­վում: Ա­րի գնանք այն­տեղ: Այս ժա­մին պի­տի որ շատ մարդ չլի­նի: Մի բան կխ­մենք: Եր­կու­սիս էլ պետք է:

Քն­նի­չը գլ­խով հա­մա­ձայ­նու­թյան նշան ա­րեց: Նրա հա­մար միև­նույն էր ո­ւր գնալ:

Սր­ճա­րանն իս­կա­պես ան­զու­գա­կան էր: Եր­ևի քա­ղա­քի կենտ­րո­նի ա­մե­նա­բարձր կետն էր, ո­ւս­տի ա­մեն ի­նչ ա­փի մեջ էր եր­ևում՝ ան­գամ քնն­չա­կան վար­չու­թյան կարմ­րա­գորշ շեն­քը: Սա­ռույ­ցով վիս­կին թեթև հանգս­տու­թյուն բե­րեց եր­կու­սին էլ: Քն­նի­չը շա­րու­նա­կում էր լռու­թյուն պահ­պա­նել: Կա­պի­տա­նը փոր­ձեց սփո­փել գոր­ծըն­կե­րո­ջը.

– Լսիր, ա­մեն ի­նչ այն­քան էլ վատ չէ: Ի վեր­ջո՝ հան­ցա­գոր­ծու­թյու­նը բա­ցա­հայտ­վել է: Բո­լո­րիս էլ դա է պետք: Ռա­դի­ոյով ար­դեն հա­ղոր­դե­ցին, որ բռ­նել են չա­րա­գոր­ծին: Մի քա­նի շա­բա­թից փոխգն­դա­պետդ էլ կհան­դարտ­վի ու ա­մեն ի­նչ կմո­ռա­նա: Մի­այն թե ափ­սոս, որ ես մայո­րի, ի­սկ դու կա­պի­տա­նի ու­սա­դիր­ներ չենք ստա­նա:– Կա­պի­տա­նն ա­մեն կերպ փոր­ձում էր մխի­թա­րել ըն­կե­րո­ջը, ան­գամ՝ կա­տակ­նե­րով:– Այն եր­կու գե­ղեց­կու­հի­նե­րին հի­շո՞ւմ ես: Ա­նընդ­հատ քո մա­սին են հարց­նում: Մի­ա­սին մի տեղ կգ­նանք, կնս­տենք, կցր­վենք… Սր­տիդ մոտ մի ըն­դու­նիր:

– Ե­թե հան­ցա­գոր­ծը ձեր­բա­կալ­ված է, ա­պա պետք է որ պայ­թյուն­ներն էլ վեր­ջա­նան: Ճի՞շտ է:– Քն­նիչն ա­սես չէր լսում կա­պի­տա­նին:– Հա­մա­ձա՞յն ես:

– Հա­մա­ձայն եմ: Ի­հար­կե կվեր­ջա­նան: Հաս­տատ ար­դեն խոս­տո­վա­նել է, թե որ­տեղ է թաքց­րել հեր­թա­կան ռում­բը: Մաս­նա­գետ­ներն ա­րագ կվ­նա­սա­զեր­ծեն, ու քա­ղա­քը կր­կին կխա­ղաղ­վի:

– Հու­սանք: Կե­նացդ:– Քն­նի­չը բարձ­րաց­րեց բա­ժա­կը, մո­տեց­րեց բե­րա­նին, սա­կայն չկա­րո­ղա­ցավ խմել: Ա­պա­կին զրն­գաց ա­տամ­նե­րի վրա: Հա­ջորդ վայր­կյա­նին պայ­թյու­նի ա­լի­քը ցն­ցեց հա­տակն ու պա­տե­րը: Փոր­ձեց վեր կե­նալ, բայց մի բան խան­գա­րում էր: Կա­պի­տանն ա­վե­լի ճար­պիկ գտն­վեց: Ամ­բողջ ու­ժով քն­նի­չին քա­շեց-գ­ցեց հա­տա­կին, ու ի­նքն էլ պառ­կեց նրա կող­քին՝ ձեռ­քե­րով ծած­կե­լով գլու­խը:

Պայ­թյու­նը շլա­ցու­ցիչ էր: Մի պահ եր­կուսն էլ խլա­ցան ու ըն­դար­մա­ցան: Հե­տո կա­մաց-կա­մաց ո­ւշ­քի ե­կան ու նայե­ցին չորս կող­մը: Օ­դի մեջ փո­շու ա­մպ էր կանգ­նել: Մի քա­նի մարդ հա­զում է­ին ու դե­սու­դեն վա­զում: Քն­նիչն ու կա­պի­տա­նը հեր­թով զն­նե­ցին բո­լո­րին ու հա­մոզ­վե­ցին, որ զո­հեր չկան: Մի­այն խո­հա­րարն էր վնա­սել ձեռ­քը, ե­րբ դի­պել էր շի­կա­ցած տա­պա­կին: Մի քա­նի ա­պա­կի­ներ էին փշր­վել ու ներ­քին հար­դար­ման մի քա­նի ա­ռար­կա:

– Դու շտապ­օգ­նու­թյուն զան­գիր ու մնա այս­տեղ: Ես վա­զեմ փոխգն­դա­պե­տի մոտ: Ճա­նա­պար­հին կզան­գեմ նրան, որ շտապ օ­պե­րա­տիվ խումբ ու­ղար­կի: Քո գե­րա­տես­չու­թյան քն­նիչ­նե­րը սխալ մար­դու են բռ­նել: Մեր «հե­րո­սը» ա­զա­տու­թյան մեջ է ու շա­րու­նա­կում է իր սև կամ սպի­տակ գործն ա­նել:

– Բայց…– փոր­ձեց հա­կա­ճա­ռել կա­պի­տա­նը:

– Բայց չկա: Հի­շո՞ւմ ես նա­մա­կը: «Թող ա­նիծ­վեն կա­պույտ եր­կին­քը մեզ­նից փա­կող­նե­րը»: Ի­՞նչն է փա­կում կա­պույտ եր­կին­քը: Ե­րկ­նա­քեր­նե­րը: Շնոր­հա­կա­լու­թյուն, որ ի­նձ բե­րե­ցիր այս­տեղ: Ես վա­զե­ցի: Փոխ­գնդա­պետն է՝ ար­դեն զան­գում է:

* * *

– Դու ի­նձ նե­րիր, Թե­ո­ֆի­լյան: Ա­ռա­վո­տյան մի քիչ նեղսր­տել է­ի… Հաս­կա­նում ե­ս…

Քն­նի­չը ո­չինչ չպա­տաս­խա­նեց: Փոխգն­դա­պե­տը հաս­կա­ցավ, որ խն­դի­րը հարթ­ված է, և ին­քը կա­րող է շա­րու­նա­կել:

– Ե­թե ես չբոր­բոք­վե­ի՝ մի­գու­ցե և դու ա­վե­լի գե­ղե­ցիկ լու­ծում գ­տնե­իր: Գո­նե այդ խո­հա­րա­րը չէր վի­րա­վոր­վի:

– Մի­գու­ցե և վի­րա­վոր­վեր: Ես նրանց ո­չինչ չէ­ի ա­սի:

– Ի­նչ որ է: Ես խո­սե­ցի ան­վտան­գու­թյան վար­չու­թյան պե­տի հետ: Ձեր­բա­կալ­վածն ի­րոք ռումբ էր փոր­ձում պատ­րաս­տել, սա­կայն, կծի­ծա­ղես, ե­թե ա­սեմ, թոռ­նի­կին քի­մի­այի դասն ա­վե­լի ակ­նա­ռու բա­ցատ­րե­լու հա­մար: Պար­զա­պես հաշ­վի չէր ա­ռել բա­ղա­դրիչ­նե­րից մե­կի մաս­նա­չա­փը: Բնա­կա­նա­բար, նա ե­րկ­նա­քե­րում տե­ղա­դրված ռում­բի մա­սին ո­չինչ չգի­տեր և չէր կա­րող ի­մա­նալ:

Փոխգն­դա­պե­տը մի պահ դա­դար տվեց, նայեց են­թա­կային ու շա­րու­նա­կեց.

– Գի­տեմ, որ հոգ­նած ես: Գնա և փոր­ձիր հանգս­տա­նալ: Ա­ռա­վո­տյան շուտ սպա­սում եմ քեզ: Ե­թե քո կա­ռու­ցած տե­սու­թյու­նը ճիշտ է, ա­պա մենք դեռ ա­նե­լիք ու­նենք, և քո ա­նա­լի­տիկ մտա­ծո­ղու­թյու­նը հի­մա այն է, ի­նչ ի­նձ պետք է:

– Ի­սկ դո՞ւք: Դուք չե՞ք ու­զում հանգս­տա­նալ: Ձեր նյար­դերն էլ են գեր­լար­ված:

– Ի տար­բե­րու­թյուն ձեզ՝ ջա­հել­նե­րիդ, ես մի մեծ ա­ռա­վե­լու­թյուն ու­նեմ. կա­րող եմ դի­մա­նալ ա­ռանց զգաց­մունք­նե­րիս տր­վե­լու: Ես հի­մա պետք է խո­սեմ նա­խա­րա­րի հետ: Հե­տո եր­ևի կգ­նամ դեպ­քի վայ­րը: Ա­ռանց քեզ էլ գլուխ կհա­նենք: Կա­պի­տանն այն­տեղ է: Օ­պե­րա­տիվ խում­բը շու­տով կհաս­նի: Ե­թե ու­զում ես՝ վա­րոր­դիս ա­սեմ, որ քեզ տա­նի:

– Շնոր­հա­կալ եմ: Ես նա­խընտ­րում եմ քայ­լել:

– Ծաղ­կած բա­լե­նի­նե­րի տա՞կ,– ժպ­տաց փոխգն­դա­պե­տը:

– Ին­չո՞ւ ոչ,– իր հեր­թին ժպ­տաց քն­նի­չը և դուրս ե­կավ:

* * *

 

«Ես վս­տահ եմ, որ Cis-moll-ը Լուս­նի հա­ճա­խու­թյունն է: Բեթ­հո­վե­նը սա զգում էր, ե­րբ գրում էր «Լուս­նի սո­նա­տը»: Ա­սում են՝ Լուս­նի վրա սր­բե­րի հո­գի­ներն են ժա­մա­նա­կա­վոր հան­գրվան գտ­նում նախ­քան ա­վե­լի հե­ռու տե­ղեր մեկ­նե­լը: Եվ Բախն էլ սա գի­տեր, Cis-moll պրե­լյուդն էր ստեղ­ծում կլա­վե­սի­նի սևուս­պի­տակ ստեղ­նե­րի վրա: Եվ ո­՞վ կա­րող է մեղ­մել իմ ցա­վը: Մի­այն այն նուրբ հո­գին, ո­րը սի­րում է թա­փա­ռել ծաղ­կած բա­լե­նի­նե­րի ու ա­կա­ցի­ա­նե­րի տակ ու գի­շեր­վա լռու­թյան մեջ ըմ­բոշխ­նել սե­փա­կան սր­տի բա­բա­խյու­նը…»:

 

– Ես մի փո­ղոց գի­տեմ մեր քա­ղա­քում, ո­ւր բա­լե­նի­ներ ու ա­կա­ցի­ա­ներ են ծաղ­կում:

– Ես էլ գի­տեմ այդ փո­ղո­ցը: Այդ­տեղ տաս­նյակ ճոխ ա­ռանձ­նատ­ներ են հառ­նում: Ու­րիշ բան չկա: Փո­ղո­ցի տե­րե­րը պա­տա­հա­կան մար­դիկ չեն: Հո­գա­ցել են, որ շր­ջա­պա­տում ոչ մի ու­րիշ շի­նու­թյուն չլի­նի: Ես մի քա­նի ան­գամ ե­ղել եմ այդ փո­ղո­ցում: Կնե­րեք, բայց չեմ կա­րող ա­սել, թե ո­ւմ մոտ:– Փոխգն­դա­պետն այն­պի­սի տե­ղե­կու­թյուն­ներ ու­ներ, ո­րոնց մա­սին քն­նիչն ան­գամ եր­ևա­կայել չէր կա­րող:

– Մենք չենք հասց­նի ստու­գել բո­լոր ա­ռանձ­նատ­նե­րը, բայց ես կաս­կա­ծում եմ, որ մեր «հե­րո­սը» ե­ղել է դրան­ցից մե­կում: Հա­ջորդ պայ­թյու­նը, ե­թե ես չեմ սխալ­վում, այդ ա­ռանձ­նատ­նե­րից մե­կում է լի­նե­լու:

– Բայց քեզ ա­սա­ցի՝ դրանց տե­րե­րը լուրջ մար­դիկ են: Պա­տա­հա­կան մար­դիկ մուտք չու­նեն այն­տեղ: Գրե­թե բո­լոր տնե­րը պա­հակ կամ ան­գամ ար­տա­հաս­տի­քային պա­հա­կային ծա­ռա­յու­թյուն ու­նեն:

– Պա­տա­հա­կան մար­դիկ ի­հար­կե մուտք չու­նեն,– նկա­տեց քն­նի­չը:– Ի­սկ ոչ պա­տա­հա­կա՞ն:

– Ո՞ւմ նկա­տի ու­նես:

– Մենք կա­րող ե­նք ի­նչ-որ ձևով ճշ­տել, թե վեր­ջին եր­կու շա­բաթ­վա ըն­թաց­քում ով է այ­ցե­լել նրանց:

– Ի­սկ ին­չո՞ւ հենց վեր­ջին եր­կու շա­բաթ­վա:

– Ռում­բերն օր­գա­նա­կան ծա­գում ու­նեն: Եր­կու շա­բաթ­վա ըն­թաց­քում ե­թե դրանք չեն օգ­տա­գործ­վում, նրանց պայ­թու­ցիկ հատ­կու­թյուն­նե­րը թուլանում են,– բա­ցատ­րեց կա­պի­տա­նը:

– Հըմ… Դժ­վար խն­դիր է: Ես կփոր­ձեմ մի բան ա­նել, բայց մեզ խան­գա­րող եր­կու լուրջ հան­գա­մանք կա: Ա­ռա­ջի­նը՝ ժա­մա­նա­կի սղու­թյու­նը: Ե­րկ­րոր­դը՝ այդ մար­դիկ չեն սի­րում բա­ցատ­րու­թյուն­ներ տալ, ի­սկ պա­հակ­նե­րը կամ պա­հա­կային ծա­ռա­յու­թյան աշ­խա­տա­կից­ներն ա­ռանց տի­րոջ թույլտ­վու­թյան որ­ևէ տե­ղե­կու­թյուն չեն տրա­մադրի:

– Դա դժ­վա­րաց­նում է մեր գոր­ծը: Ի­սկ դուք չե՞ք հի­շում՝ այդ տնե­րից որ­ևէ մե­կը շեր­տա­վոր նախ­շեր չու­նի՞:

– Կա­պում ես սևուս­պի­տակ ստեղ­նե­րի հե՞տ:

– Այո: Լու­սին, սևուս­պի­տակ շեր­տեր կամ ստեղ­ներ, բա­լե­նի­ներ և ա­կա­ցի­ա­ներ…

– Ի­սկ մի­գու­ցե դաշ­նա­մո՞ւր,– հարց­րեց կա­պի­տա­նը:– Պա­րոն փոխգն­դա­պետ, այդ տնե­րում դաշ­նա­մուր չե՞ք նկա­տել: Կա­րո՞ղ ե­նք ստու­գել:

– Ես մի քա­նի տուն եմ մտել: Մի րո­պե, փոր­ձեմ հի­շել… Ա­հա, բո­լո­րում էլ դաշ­նա­մուր կամ ան­գամ կա­բի­նե­տային ռո­յալ­ներ կային: Ա­վե­լի հեշտ է ա­սել, թե որ տա­նը դրան­ցից չկա:

– Մեր հա­րուստ­նե­րը սի­րում են տնե­րում ռո­յալ­ներ դնել որ­պես կա­հույք:

Փոխգն­դա­պե­տը հան­դի­մա­նու­թյամբ նայեց կա­պի­տա­նին, սա­կայն ան­պա­տաս­խան թո­ղեց վեր­ջի­նիս ռեպ­լի­կը: Ան­հար­մար վի­ճա­կը ցրեց քն­նի­չը.

– Հա­մե­նայն­դեպս՝ պետք է փոր­ձել ճշ­տել: Դաշ­նա­մուր, պա­տա­հա­կան մարդ…

– Մենք ժա­մա­նակ չու­նենք, Թե­ո­ֆի­լյան… Ե­՞րբ է կա­յա­նա­լու պայ­թյու­նը:

– Այ­սօր: Ժամն ա­սել չեմ կա­րող:­

Այդ պա­հին հն­չեց հե­ռա­խո­սի զան­գը: Փոխգն­դա­պե­տը վերց­րեց լսա­փո­ղը: Մի րո­պե ան­ց ցած դրեց ու ա­սաց.

– Այս ան­գամ ու­շա­ցանք: Պայ­թել է մեր հի­շա­տա­կած փո­ղո­ցի տնե­րից մե­կում դրված ռո­յա­լը:

Քն­նիչն ու կա­պի­տա­նը նայե­ցին մի­մյանց: Ա­ռա­ջի­նը խո­սեց կա­պի­տա­նը.

– Սա մեզ պի­տի որ վեր­ջա­պես օգ­տա­կար նյութ տա: Պետք է պար­զել, թե ով է ու­ժա­նակ տե­ղա­դրել ռո­յա­լի մեջ: Տու­ժած­ներ կա՞ն:

– Տու­ժած­ներ չկան: Ե­րե­խա­նե­րը դպ­րո­ցում են ե­ղել: Տան­տի­կի­նը՝ խա­նու­թում: Տան­տե­րը՝ աշ­խա­տան­քի: Մի­այն թե խն­դրում եմ՝ չհարց­նեք, թե ի­նչ աշ­խա­տան­քի: Պա­հա­կը բա­կում է ե­ղել՝ դար­պա­սի մոտ: Տա­նը մի­այն խո­հա­րար-սպա­սու­հին է ե­ղել: Նա էլ այդ պա­հին խո­հա­նո­ցում է գտնվել, այն­պես որ՝ չի տու­ժել: Պար­զա­պես վա­խե­ցել է: Շտապ­օգ­նու­թյունն ար­դեն այն­տեղ է:

– Ի­սկ այդ տա­նը տե­սա­խցիկներ կա՞ն,– հե­տաքրքր­վեց քն­նի­չը:– Պետք է բո­լո­րին մի լավ խո­սեց­նել: Վս­տահ եմ, որ ի­նչ-որ բան հաս­տատ կհի­շեն:

– Թե­ո­ֆի­լյան, հի­մա ես ու կա­պի­տա­նը կգ­նանք դեպ­քի վայր, ի­սկ դու գնա ո­ւր ու­զում ես և մտա­ծիր: Մի­այն թե հա­սա­նե­լի ե­ղիր: Ես քեզ կզան­գա­հա­րեմ: Ան­կեղծ ա­սած՝ չեմ ու­զում, որ քեզ այն­տեղ տես­նեն:– Փոխգն­դա­պե­տի ձայ­նը չէր փոխ­վել, սա­կայն տո­նայ­նու­թյու­նը հաս­տատ փափ­կել էր:

– Ի­նչ­պես ա­սեք:­

Ե­րեքն էլ դուրս ե­կան ծխա­խո­տի հո­տով հա­գե­ցած սե­նյա­կից ու քայ­լե­ցին դե­պի ծա­ռայո­ղա­կան ել­քը: Փոխ­գնդա­պետն ու կա­պի­տա­նը մե­քե­նա նս­տե­ցին, ի­սկ քն­նի­չը քայ­լեց իր սի­րած այ­գու կող­մը:

* * *

Բա­լե­նի­նե­րի տակ հա­ճե­լի զով էր: Կա­պի­տանն ու­շա­նում էր: Քն­նիչ Թե­ո­ֆի­լյա­նը հո­գու խոր­քում ան­գամ ու­րախ էր դրա հա­մար: Կա­րե­լի էր լռու­թյան մեջ ըմ­բոշխ­նել գար­նա­նային ան­ձր­ևից հե­տո օ­դում կախ­ված հո­տային սիմ­ֆո­նի­ան՝ սի­զա­մար­գե­րի հն­ձած խո­տի, բա­լե­նի­նե­րի, գույնզ­գույն ծա­ղիկ­նե­րի, ան­ձր­ևի ու է­լի ի­նչ-որ բա­նի, ո­րը չէր հա­ջող­վում նույ­նա­կա­նաց­նել:

Կա­պի­տա­նը գրե­թե համ­րա­ձայն մո­տե­ցավ ու տե­ղա­վոր­վեց նս­տա­րա­նին: Հա­մոզ­վե­լով, որ քն­նի­չից բա­ցի մո­տա­կա շր­ջա­պա­տում այլ մարդ չկա, սկ­սեց պատ­մել ե­ղե­լու­թյու­նը.

– Ռո­յա­լը STAINWAY & SONS մակ­նի­շի է: Ես ան­գամ չեմ կա­րող ա­սել, որ պայ­թյուն է տե­ղի ու­նե­ցել…

Քն­նի­չը զար­մա­ցած նայեց կա­պի­տա­նին: Վեր­ջինս շտա­պեց բա­ցատ­րել.

– Պայ­թել են ռո­յա­լի լա­րե­րը: Ա­սես շղ­թա­յա­կան ռե­ակ­ցիա­յով: Բայց հիմ­նա­կա­նում ստեղ­նա­շա­րի աջ և մի­ջին հատ­ված­նե­րում: Տան սպա­սու­հին փոր­ձել է սր­բել ստեղ­նե­րի փո­շի­նե­րը: Իր ա­սե­լով՝ գոր­ծի­քին գրե­թե ոչ ոք չի դիպ­չում կամ նվա­գում: Սկ­սել է աջ ծայ­րից և ա­ռա­ջին ի­սկ հպու­մից լա­րե­րը սկ­սել են պայ­թել: Բա­րե­բախ­տա­բար ծանր կա­փա­րիչն այդ պա­հին փակ է ե­ղել, այ­լա­պես կի­նը կա­րող էր և շատ լուրջ վնաս­վածք­ներ ստա­նալ:

– Այ­սինքն՝ ռո­յա­լը զուտ որ­պես կա­հո՞ւյք էր ծա­ռա­յում:

– Այո: Բայց գի­տե՞ս ի­նչն է զա­վեշ­տա­կան, ե­թե չա­սեմ՝ տխուր: Այս գոր­ծի­քը գն­վել է ար­տա­սահ­մա­նյան մի բա­րե­րա­րի կող­մից և նա­խա­տես­ված է ե­ղել ե­րաժշ­տա­կան դպ­րոց­նե­րից մե­կի դահ­լի­ճի հա­մար: Ա­ռայժմ ան­հաս­կա­նա­լի հան­գա­մանք­նե­րում այդ դպ­րո­ցում տե­ղա­դրվել է մի հին, վե­րա­նո­րոգ­ված գոր­ծիք, ի­սկ այս նո­րը տեղ է գտել այդ հա­րուստ ա­ռանձ­նա­տա­նը: Գի­տե՞ս ով է տե­րը: Դա պար­զե­լու պատ­ճա­ռով ու­շա­ցա: Ի դեպ, կնե­րես…

– Դա ի­նձ հե­տաքր­քիր չէ, ե­թե գոր­ծին չի ա­ռնչ­վում:

Կա­պի­տա­նը հաս­կա­ցավ քն­նի­չի ակ­նար­կը և փո­խեց թե­մայի ո­ւղ­ղու­թյու­նը:

– Մեր մաս­նա­գետ­նե­րը դեռևս չեն կա­րո­ղա­ցել պար­զել, թե ի­նչն է եղել այդ շղ­թա­յա­կան ռեակ­ցիա­յի պատ­ճա­ռը: Նման բան ի­րենց պրակ­տի­կա­յում չի ե­ղել: Կապ­վել են ար­տա­սահ­մա­նի գոր­ծըն­կեր­նե­րի հետ, բայց պա­տաս­խան դեռ չկա: Ար­տա­ռոց դեպք է: Մի բան էլ՝ մի քա­նի շա­բաթ ա­ռաջ, ե­րբ բե­րել ու տե­ղա­դրել են ռո­յա­լը: Սպա­սու­հին շատ ա­ղոտ է հի­շում մաս­նա­գե­տին, քա­նի որ ամբո­ղջ ըն­թաց­քում զբաղ­ված է ե­ղել իր գոր­ծե­րով: Տե­սա­գրու­թյուն­ներ չեն պահ­պան­վել: Պա­հա­կային ծա­ռա­յու­թյուն այդ ժա­մա­նակ դեռևս չի ե­ղել, քա­նի որ տու­նը բնա­կեց­ված չէր: Տան­տե­րե­րը բնա­կու­թյուն են հաս­տա­տել մոտ եր­կու շա­բաթ ա­ռաջ, ե­րբ ա­մեն ի­նչ ար­դեն պատ­րաստ է ե­ղել: Սպա­սու­հու նկա­րա­գրու­թյամբ՝ ա­նո­րոշ տա­րի­քի տղա­մարդ էր, չհիշ­վող դի­մագ­ծե­րով, կե­պի գլ­խար­կով, ո­րն ան­գամ տա­նը չի հա­նել: Հյու­րա­սի­րու­թյու­նից հրա­ժար­վել է: Մոտ եր­կու ժա­մում ա­վար­տել է իր գոր­ծը և ա­ռանց հրա­ժեշտ տա­լու հե­ռա­ցել՝ նա­խա­պես խնամ­քով սր­բել-փայ­լեց­նե­լով ստեղ­նե­րը: Եր­ևի ա­վե­լորդ է ա­սել, որ մենք մի­այն սպա­սու­հու մատ­նա­հետ­քե­րը հայտ­նա­բե­րե­ցինք, այն էլ մի­այն կա­հույ­քային հատ­ված­նե­րի վրա: Ստեղ­նե­րի վրա որ­ևէ նշույլ ան­գամ չկա:

– Բայց ի­նչ­պե՞ս են գտել նրան: Ո­՞վ է հրա­վի­րել:

– Ա՛յ սա ա­մե­նա­հե­տաքր­քիրն է: Նրան ոչ ոք չի հրա­վի­րել: Ի­նքն է ներ­կա­յա­ցել որ­պես դաշ­նա­մուր լա­րող մաս­նա­գետ: Սպա­սու­հին կար­ծել է, թե տան­տերն է ու­ղար­կել, ու ներս է հրա­վի­րել:

– Հըմ…– Քն­նի­չը խոր հո­գոց հա­նեց:– Այ­սինքն՝ մենք ա­ռար­կա­յա­կան որ­ևէ հան­ցան­շան չու­նենք: Ու­զո՞ւմ ես ա­սեմ, թե ին­չու են պայ­թել լա­րե­րը: Չէ՞ որ ձեր մաս­նա­գետ­նե­րը ռում­բի կամ որ­ևէ այլ պայ­թու­ցիկ սար­քի հետք չեն հայտ­նա­բե­րել: Ճի՞շտ եմ:

– Այո: Ին­չո՞ւ են պայ­թել:

– Հի­շո՞ւմ ես՝ քեզ և փոխգն­դա­պե­տին մի ան­գամ պատ­մում է­ի, որ ա­ռա­ջին օկ­տա­վայի լյա հն­չյու­նը հա­մա­պա­տաս­խա­նում է 440 հերց հա­ճա­խու­թյա­նը ը­ստ տեմ­պե­րա­ցի­այի դա­սա­կան կան­ոն­նե­րի:

– Հի­շում եմ: Փոխգն­դա­պետն էլ բար­կա­ցավ քեզ վրա:

– Ճիշտ ա­րեց: Չկա որ­ևէ կա­նոն, ո­րը են­թա­կա չլի­նի շեղ­ման: Հի­մա աշ­խար­հում ըն­դուն­ված է այդ նո­տան լա­րել 442 կամ 444 հերց հա­ճա­խու­թյան վրա, որ­պես­զի ռո­յա­լի կամ դաշ­նա­մու­րի ձայնն ա­վե­լի զրն­գուն լի­նի: Մյուս գոր­ծիք­նե­րը լար­վում են ը­ստ դաշ­նա­մու­րի հն­չո­ղու­թյան: Ես վս­տահ եմ, որ մեր «հե­րո­սը», ո­րը նաև հրա­շա­լի գլուխ է հա­նում ստեղ­նա­շա­րային գոր­ծիք­նե­րի մե­խա­նի­կայից, մի քիչ չափն ան­ցել է: Նա բարձ­րաց­րել է լյա նո­տայի հա­ճա­խա­կա­նու­թյու­նը մինչև 448 հերց: Դա ար­դեն վտան­գա­վոր է, քա­նի որ լա­րե­րը հաշ­վարկ­ված են ո­րո­շա­կի լար­ման դի­մա­նա­լու հա­մար, ի­սկ լա­րում­նե­րը դաշ­նա­մու­րի մեջ դժո­խա­յին են: Նա վս­տահ է ե­ղել, որ ոչ ոք չի նվա­գե­լու այդ դաշ­նա­մու­րը, ի­սկ ե­թե հան­կարծ մեկ­նու­մե­կը փոր­ձի ան­գամ հպ­վել, ա­պա լա­րե­րը չեն դի­մա­նա և պար­զա­պես կպայ­թեն ներ­քին լա­րու­մից:

– Հե­տաքր­քիր է,– մի քիչ տխուր հաս­տա­տեց կա­պի­տա­նը:– Բայց մի բան էլ կա: Ա­հա:

Կա­պի­տա­նը գրպա­նից մի թուղթ հա­նեց ու մեկ­նեց Թե­ո­ֆի­լյա­նին: Դա նույն A4 ֆոր­մա­տի սպի­տակ թուղթ էր: Ա­ռա­ջին ե­րե­սին ըն­դա­մե­նը եր­կու բառ էր՝

 

«Յու­րա­քան­չյու­րին՝ ի­րե­նը»:

 

Հա­կա­ռակ ե­րե­սին նո­տա­ներ է­ին:

– Որ­տե՞ղ էր այս թուղ­թը,– հարց­րեց քն­նի­չը:

– Ռո­յա­լի մեջ, պայ­թած լա­րե­րի տակ: Բայց դու վս­տա՞հ ես, որ մեր «հե­րոսն» է: Մի­գու­ցե դաշ­նա­մուր լա­րողն ի­րա­կա­նում ու­րիշ մարդ է՝ այլ դրդա­պատ­ճառ­նե­րով կամ սկզբունք­նե­րով ա­ռաջ­նորդ­վող: Ոչ մի ո­ւղ­ղա­կի կապ չկա քո կա­ռու­ցած տե­սու­թյան հետ:

– Կա՛, ան­պայ­ման կա: Կնե­րես, բայց ես հի­մա չեմ կա­րող ա­մեն ի­նչ բա­ցատ­րել: Բայց որ­պես­զի դու էլ չկաս­կա­ծես՝ ա­սեմ, որ սա Բա­խի E-moll պրե­լյու­դի ա­ռա­ջին ե­րեսն է:

– Լավ է ե­րաժշ­տու­թյու­նից գլուխ հա­նե­լը:– Կա­պի­տա­նը տխուր ժպ­տաց:

– Ի­նձ մի բան ա­սա: Սա թվով ո­՞ր գրու­թյունն է:

– Ու­թե­րորդ,– ան­մի­ջա­պես պա­տաս­խա­նեց կա­պի­տա­նը:

– Ու­թե­րորդ…– մտմ­տաց քն­նի­չը:

– Ի­սկ ե­՞րբ սպա­սենք ին­նե­րոր­դին:

– Ին­նե­րոր­դին պի­տի շա՜տ եր­կար սպա­սենք,– ա­սես ի­նքն իր հետ խո­սե­լով՝ պա­տաս­խա­նեց քն­նի­չը:

– Այ­սի՞նքն,– չհաս­կա­ցավ կա­պի­տա­նը:

– Ե­թե չեմ սխալ­վում, ին­նե­րորդ պայ­թյուն չի լի­նե­լու: Վեր­ջին հարցս քեզ՝ ռո­յալն ի­՞նչ գույ­նի է: Սև՞:

– Այո: Մի՞­թե բո­լոր ռո­յալ­նե­րը սև չեն:

– Ոչ, ի­հար­կե: Սև ռո­յալ՝ 88 ստեղ­նով:

– Դու որ­տե­ղի՞ց գի­տես ստեղ­նե­րի քա­նա­կը:

– Մի՞­թե բա­լե­նու ծա­ղիկ­նե­րի մա­սին պատ­մե­լու հա­մար ա­մեն ան­գամ պետք է բա­լե­նուն այ­ցե­լել: Ես կզար­մա­նայի, ե­թե 88 հատ չլի­նե­ին:– Քն­նիչն ա­ռա­ջին ան­գամ ժպ­տաց ու ա­վե­լաց­րեց.– Լավ, ես պի­տի գնամ: Փոխգն­դա­պե­տին ա­ռայժմ ո­չինչ մի ա­սա: Հա, քիչ մնաց մո­ռա­նայի: Գի­տե՞ս ին­չու ձեր մար­դիկ նա­խորդ պայ­թյուն­նե­րի ժա­մա­նակ որ­ևէ ոտ­նա­հետք չեն հայտ­նա­բե­րել:

– Ին­չո՞ւ:

– Ո­րով­հետև մեր հե­րո­սը ոտ­քով չի մո­տե­ցել: Նա ա­նօ­դա­չու թռ­չող սարք է օգ­տա­գոր­ծել և մագ­նի­սով կպ­չող պայ­թու­ցիկ:

– Որ­տե­ղի՞ց ի­մա­ցար,– զար­մա­ցավ կա­պի­տա­նը:

– Կռա­հե­ցի,– ժպ­տաց քն­նի­չը:– Հա­մե­նայն­դեպս՝ ես այդ­պես կա­նե­ի:

Կա­պի­տա­նը՝ նս­տա­րա­նին նս­տած, եր­կար նայեց հե­ռա­ցող քն­նի­չին, մինչև որ վեր­ջի­նիս ուրվաստվերը ձուլ­վեց մթն­շա­ղի և այ­գու գույ­նե­րին: Ա­պա ի­նքն էլ վեր կա­ցավ ու հա­կա­ռակ կողմ քայ­լեց:

* * *

Չնա­յած հոգ­նա­ծու­թյա­նը՝ քն­նիչ Թե­ո­ֆի­լյա­նը տան ճա­նա­պար­հին մի կի­սա­դա­տարկ գի­նետ­ուն մտավ: Տե­ղա­վոր­վեց սե­ղա­նիկ­ի մոտ ու սա­ռը վար­դա­գույն գի­նի պատ­վի­րեց: Ան­կյու­նում խցկ­ված հնա­մե­նի ու լա­րից ըն­կած դաշ­նա­մու­րից հա­ճե­լի մե­ղե­դի հա­սավ ա­կան­ջին: Հի­շո­ղու­թյան խոր­խո­րատ­նե­րում մի բան տակ­նուվ­րա ե­ղավ, ու հա­ճե­լի մի ջեր­մու­թյուն տա­րած­վեց մարմ­նով մեկ: Վերց­րեց գի­նու բա­ժակն ու մո­տե­ցավ դաշ­նա­կա­հա­րին: Հոգ­նած դի­մագ­ծե­րով մի­ջի­նից բարձր տա­րի­քի մեկն էր: Ժպ­տա­ցին մեկ­մե­կու: Ե­րբ դաշ­նա­կա­հարն ա­վար­տեց հեր­թա­կան կա­տա­րու­մը, քն­նի­չը դի­մեց նրան.

– Բա­րի ե­րե­կո: Կա­րո՞ղ եմ ձեզ գի­նի հյու­րա­սի­րել:

– Շնոր­հա­կա­լու­թյուն,– ժպ­տաց դաշ­նա­կա­հա­րը,– ի­նձ հաս­տա­տու­թյունն է հյու­րա­սի­րում: Մեկ բա­ժակ ցան­կա­ցած խմիչք ե­րե­կոյի ըն­թաց­քում: Տե­ղա­վոր­վեք այս ա­թո­ռին: Ես մի թեթև բան կն­վա­գեմ, որ զու­գա­հեռ զրու­ցենք: Տես­նում եմ, որ զրու­ցե­լու ցանկություն ու­նեք: Ես էլ դեմ չեմ:

– Մի գն­դա­կով եր­կու նա­պաս­տակ,– իր հեր­թին ա­սաց քն­նի­չը և տե­ղա­վոր­վեց փայ­տե ա­թո­ռին:– Այս վեր­ջին գոր­ծը, որ նվա­գե­ցիք՝ Բա­խի C-dur պրե­լյու­դը կամ «Ա­վե Մա­րի­ան»… Ես նկա­տե­ցի, որ դո մա­ժո­րում չեք նվա­գում, այլ դո դի­ե­զում:

– Օ­հո՜, դուք դա նկա­տե­ցի՞ք: Հազ­վա­գյուտ ո­ւնկն­դիր եք այս գի­նե­տա­նը:

– Դե ի­՞նչ թաքց­նեմ մեղքս՝ ի­նքս էլ պա­տա­նի հա­սա­կում մի քիչ զբաղ­վել եմ ե­րաժշ­տու­թյամբ:– Քն­նի­չի դեմ­քով թախ­ծոտ մի ժպիտ ան­ցավ:

– Չշա­րու­նա­կե­ցի՞ք,– հե­տաքրքր­վեց դաշ­նա­կա­հա­րը՝ հա­յաց­քը մի պահ ստեղ­նա­շա­րից փո­խան­ցե­լով քն­նի­չի կողմը:

– Մի պահ ե­կավ, ե­րբ պի­տի ը­նտ­րու­թյուն ա­նե­ի: Եվ, ա­վաղ, դաշ­նա­մուրն ան­ցավ ե­րկ­րորդ պլան:

– Ի­սկ ի­՞ն­չը հաղ­թեց,– ան­կեղ­ծո­րեն հե­տաքրքր­վեց դաշ­նա­կա­հա­րը:

– Եր­ևի կծի­ծա­ղեք, ե­թե ա­սեմ… Հա­մե­նայն­դեպս, ին­չո՞ւ եք «Ա­վե Մա­րի­ան» դո-դի­ե­զում նվա­գում:

Դաշ­նա­կա­հա­րը սր­տանց ժպ­տաց, հա­յացք նե­տեց սրա­հի կողմն ու ձայնն ի­ջեց­նե­լով ա­սաց.

– Այս դաշ­նա­մու­րը լա­րից կես տոն ըն­կած է: Ստիպ­ված ի­նքս կես տոն բարձր եմ նվա­գում, որ հն­չո­ղու­թյու­նը և զգա­ցո­ղու­թյու­նը նույ­նը լի­նեն:

– Ա՜յ քեզ բան,– ծի­ծա­ղեց քն­նի­չը:– Ի­նձ թվում էր, թե նույն ե­րաժշ­տա­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյու­նը կա­րե­լի է տար­բեր տո­նայ­նու­թյուն­նե­րում նվա­գել, և ար­դյուն­քը նույ­նը կլի­նի:

– Ի­՜նչ եք ա­սում,– ա­սաց դաշ­նա­կա­հա­րը մի քիչ վի­րա­վոր­ված:– Մի՞­թե կար­ծում եք Բեթ­հո­վե­նը կա­րող էր «Լուս­նի սո­նատն» այլ տո­նայ­նու­թյան մեջ գրել, քան դո դի­եզ մի­նո­րում…

– Հըմ… Լավ հարց է: Եր­բեք չեմ մտա­ծել դրա մա­սին:­

Այդ պա­հին դաշ­նա­կա­հարն ա­վար­տեց հեր­թա­կան ստան­դար­տը, շրջ­վեց դե­պի զրու­ցա­կիցն ու ձայնն ի­ջեց­նե­լով, կար­ծես մի մեծ գաղտ­նիք էր հայտ­նում, ա­սաց.

– Դո դի­եզ մի­նո­րը Լուս­նի տո­նայ­նու­թյունն է: Ա­սում են՝ լուս­նի վրա սր­բե­րի հո­գի­ներն են ժա­մա­նա­կա­վո­րա­պես հան­գրվա­նում՝ ա­ռա­վել եր­կար ո­ւղ­ևո­րու­թյու­նից ա­ռաջ:

Քն­նի­չի ներ­սով մի ա­լիք ան­ցավ, սա­կայն նրա դեմ­քի ար­տա­հայ­տու­թյու­նը բնավ չփոխ­վեց: Մի­այն ա­սաց.

– Գի­տե՞ք՝ ես պրագ­մա­տիկ մտա­ծո­ղու­թյան կողմ­նա­կից եմ, չնա­յած, ի­՞նչ թաքց­նեմ, շա­տերն ի­նձ ա­նուղ­ղե­լի ռո­ման­տիկ են հա­մա­րում:

Դաշ­նա­կա­հա­րը մի կում ա­րեց իր բա­ժա­կից, նայեց քն­նի­չի աչ­քե­րի մեջ ու ա­ռանց շտա­պե­լու ա­սաց.

– Ի­սկ մի՞­թե ես ձեզ հե­քի­աթ եմ պատ­մում: Լավ, սր­բե­րի հո­գի­նե­րը մի կողմ թող­նենք, թեև Բեթ­հո­վենն ին­քը դրա­նում վս­տահ էր, բայց հա­վա­տա­ցեք՝ տո­նի ը­նտ­րու­թյու­նը շատ կար­ևոր է: Ես կա­սե­ի՝ ճա­կա­տա­գրա­կան…

Քն­նի­չը ո­չինչ չա­սաց: Ու­շա­դիր նա­յում էր դաշ­նա­կա­հա­րի աչ­քե­րին՝ կար­ծես փոր­ձե­լով ը­մբռ­նել նրա ա­սա­ծի ի­մաս­տը: Մի­այն կրկ­նեց.

– Ճա­կա­տա­գրա­կան…

– Այո, ճա­կա­տա­գրա­կան: Եվ հենց դրա հա­մար էլ նա պատժ­վեց… Չի կա­րե­լի ըն­դօ­րի­նա­կել Ա­ստ­ծուն՝ նրան կա­րե­լի է մի­այն ձգ­տել: Բա­խը սա լավ էր հաս­կա­նում: Ան­գամ C-dur պրե­լյու­դում նա կար­ծես թե սա­տա­նա­յա­կան դի­տա­վո­րու­թյամբ մի տակտ պա­կաս գրեց՝ 35, սո­վո­րա­կան հա­մար­վող 36-ի փո­խա­րեն: Ի­նչ­պես ա­սում են՝ ի հե­ճուկս կա­տա­րե­լա­պաշ­տու­թյան բո­լոր կա­նոն­նե­րի: Քրիս­տի­ան Շվեն­կեն գժ­վում էր այս թվա­ցյալ ան­կա­տա­րու­թյու­նից և 22-ից հե­տո մի տակտ էլ ա­վե­լաց­րեց: Բա­րե­բախ­տա­բար այդ նո­րա­րա­րու­թյունն ըն­դու­նե­լու­թյուն չգ­տավ և ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քում պրե­լյու­դը կր­կին վե­րա­դար­ձավ իր նախ­նա­կան՝ 35-տակ­տա­նոց չա­փին:

– Իր կա­տա­րե­լու­թյա­նը: Մինչև հա­ջորդ՝ Գու­նոյի նո­րա­րա­րու­թյու­նը:

– Գու­նոն այս գոր­ծը հա­մա­րում էր «Ե­րաժշ­տու­թյուն ա­ռանց մե­ղե­դու», ո­ւս­տի սե­փա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ մե­ղե­դի կցեց պրե­լյու­դին, ո­րից Բա­խի ան­մահ գոր­ծը մի­այն տու­ժեց և ար­ժեզրկ­վեց: C-dur-ն ի­նք­նին կա­տա­րե­լու­թյուն է: Եվ պետք չէ այն ա­ղա­վա­ղել: Բա­խը հրա­շա­լի հաս­կա­նում էր, որ այս գոր­ծը 24-օ­պու­սա­նոց շար­քի ոս­կե դար­պասն է, ո­ւս­տի պետք է հզոր ու նա­խատ­րա­մա­դրող լի­նի: Մե­ղե­դին թաքն­ված է: Լսո­ղը կլ­սի: Ի­սկ ի­նչ վե­րա­բե­րում է տո­նայ­նու­թյա­նը, ա­պա ձեզ կա­սեմ, որ ա­մեն մի ե­րաժշ­տա­կան տոն իր տա­տա­նում­նե­րի հա­ճա­խու­թյունն ու­նի: Դրանք այն ել­ևէջ­ներն են, ո­րոնք ռե­զո­նան­սի մեջ են մտ­նում տի­ե­զե­րա­կան հա­ճա­խու­թյուն­նե­րի հետ և ստեղ­ծում այն, ին­չը մենք ան­վա­նում ե­նք ա­ստ­վա­ծային ե­րաժշ­տու­թյուն: Բա­խը ան­սկիզբ ու ան­վերջ կաղ­նի է՝ ար­մատ­նե­րը թա­ղած ե­րկ­րի ըն­դեր­քում, ի­սկ ճյու­ղե­րով ու տերև­նե­րով շո­յում է եր­կին­քը, ո­րը մեր և տի­ե­զեր­քի շփ­ման ե­զրն է:

– Կա­տա­րե­լու­թյան հա­մար մի փոք­րիկ բան պի­տի ան­կա­տար լի­նի:

– Այո, ի­հար­կե:– Դաշ­նա­կա­հա­րին ա­կն­հայ­տո­րեն դուր էր գա­լիս իր զրու­ցա­կի­ցը:– Գի­տե՞ք, մտ­քովս ան­գամ չէր ան­ցնի, որ մեր քա­ղա­քում ձեզ պես մար­դիկ են մնա­ցել: Ի­նձ թվում էր՝ փո­ղի մո­լուց­քը կու­րաց­րել ու խլաց­րել է բո­լո­րին:

Քն­նի­չը հոգ­նած ժպ­տաց, մինչ­դեռ միտքն աշ­խա­տում էր գե­րա­գույն հզո­րու­թյամբ ու ա­րա­գու­թյամբ: Ո­րո­շեց մի փորձ էլ ա­նել.

– Ի­սկ ին­չո՞ւ չեք փոր­ձում լա­րել այս դաշ­նա­մու­րը: Այդ­պես ա­վե­լի հեշտ կլի­նի նվա­գե­լը:

Դաշ­նա­կա­հա­րը կր­կին կում ա­րեց գի­նուց ու ժպ­տաց.

– Ես ի­հար­կե կլա­րե­ի, բայց գոր­ծի­քը հին է, և վա­խե­նում եմ լա­րե­րը չդի­մա­նան ու պայ­թեն: Ես սո­վո­րա­բար ա­ռա­ջին օկ­տա­վայի լյա հն­չյու­նը 440-ի փո­խա­րեն 444 հերց հա­ճա­խ­ու­թյան վրա եմ լա­րում: Այդ­պես ձայնն ա­վե­լի հն­չեղ ու զրն­գուն է դառ­նում: Այս հին գոր­ծի­քը դրան չի դի­մա­նա, ո­ւս­տի ա­վե­լի լավ է ձեռք չտալ: Թող ապ­րի իր դա­րը ի­նչ­պես որ կա:

Մ­նում էր եր­րորդ քայ­լը կա­տա­րել, որ­պես­զի ա­մեն ի­նչ իր տեղն ը­նկ­նի: Թե­ո­ֆի­լյանն ի­նքն էլ կում ա­րեց գի­նուց, ձեռ­քով փա­կեց բե­րա­նը, հո­րան­ջեց, ա­պա ա­սաց.

– Կնե­րեք, շատ քիչ եմ քնել… Այս գար­նա­նային գի­շեր­ներն այն­քան հրա­շա­լի են, որ քունս փախ­չում է­…

– Ի­րա­վա­ցի եք՝ ա­կա­ցի­ա­նե­րի ու բա­լե­նի­նե­րի բույ­րով հար­բեց­նող…

– Ա­հա, մի­այն թե թա­փա­ռա­կան շներն են մի քիչ խան­գա­րում: Շա­րու­նակ կլան­չում են ու խան­գա­րում մար­դու քունը:

– Շնե­րը… Ի­սկ դուք ե­րբ­ևէ նայե՞լ եք թա­փա­ռա­կան շնե­րի աչ­քե­րին: Նկա­տե՞լ եք՝ որ­քա՜ն սպա­սում ու կա­րոտ կա դրանց մեջ: Ի­նչ­քան հույս ու հա­վատ… Տանն ապ­րող ու տեր ու­նե­ցող շներն այլ հա­յացք ու­նեն: Դրան­ցում հույս ու սպա­սում չկա: Ի­սկ ա­նօթ­ևան շնե­րը սպա­սում են հույ­սով ու հա­վա­տով…

– Հույ­սով ու հա­վա­տով… Ի­՜նչ լավ է աս­ված…

– Գի­տե՞ք, իմ ան­ծա­նոթ ըն­կեր, ե­թե այս քա­ղա­քում ձեզ պես մարդ կա, ա­պա ես ար­դեն ի­նձ մե­նակ չեմ զգա: Մենք կա­րող ե­նք եր­կու­սով փոր­ձել փր­կել մեր քա­ղա­քը վերջ­նա­կան կոր­ծա­նու­մից:

Քն­նիչն ո­ւղ­ղեց ա­թո­ռը, նայեց ու­ղիղ դաշ­նա­կա­հա­րի աչ­քե­րին ու պա­տաս­խա­նեց.

– Այո, և «թող տի­ե­զեր­քի ա­նեծքն իջ­նի կա­պույտ եր­կին­քը թու­նա­վո­րող­նե­րի վրա»: Ե­թե չեմ սխալ­վում՝ մի բե­մո­լը հենց կա­պույ­տի վիբ­րա­ցի­ոն մարմ­նա­ցումն է:

Դաշ­նա­կա­հա­րը բա­ցեց բե­րա­նը, սա­կայն ո­չինչ չկա­րո­ղա­ցավ ար­տա­բե­րել: Փոր­ձեց կանգ­նել, բայց ոտ­քե­րը ծալ­վե­ցին, ու ծան­րո­րեն նս­տեց տե­ղը:

Քն­նի­չը մի կում էլ ա­րեց իր գի­նուց ու կի­սա­ձայն ա­սաց.

– Այո, սի­րե­լիդ իմ մաեստ­րո: Մի-բե­մոլ, ֆա, սոլ-բե­մոլ, լա-բե­մոլ, սի բե­մոլ, դո, ռե-բե­մոլ և կր­կին մի բե­մոլ: Օ­ղա­կը փակ­վեց ու­թի և կա­պույ­տի ա­րան­քում: Շատ փոք­րիկ շե­ղու­մով: Վե­րա­գրենք դա մարդ­կային է­ու­թյան ան­կա­տա­րու­թյա­նը:

Դաշ­նա­կա­հա­րը վեր­ջա­պես հա­վա­քեց ի­րեն, ի­ջեց­րեց հա­յաց­քը և ա­սաց.

– Ու­թե­րոր­դը վեր­ջինն էր: Հա­վա­տաց­նում եմ ձեզ:

– Ես գի­տեմ: Մի­այն մի բան ան­հայտ մնաց ի­նձ հա­մար. ա­ռա­ջի­նը կար­ծես թե շար­քից դուրս էր: Կար­ծես թե ձեր ա­սած 36-րդ ա­վե­լորդ տակտն էր, ո­րը հենց սկզ­բում սպր­դեց, այլ ոչ թե 22-ր­դից հե­տո:

– Չգի­տեմ՝ կհա­վա­տա՞ք, թե՞ ոչ, բայց ես այդ ա­ռա­ջին պայ­թյու­նի հետ որ­ևէ կապ չու­նեմ: Ի­մա­ցա, որ այդ­պի­սի բան է ե­ղել: Դա ի­նձ պար­զա­պես հու­շեց հե­տա­գա գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րիս ծրա­գի­րը:

– Եվ ոչ ոք չի կա­րող դա ա­պա­ցու­ցել: Ի­նչ­պես և չենք կա­րող ա­պա­ցու­ցել ձեր կա­պը մյուս պայ­թյու­ննե­րի և ո­ւթ նա­մակ­նե­րի հետ: Բայց և հենց ա­ռա­ջին հն­չյունն է, որ կոտ­րում է լռու­թյու­նը:

Դաշ­նա­կա­հա­րը ապ­շա­հար նա­յում էր քն­նի­չին: Եր­կուսն էլ լռե­ցին:­

Այդ պա­հին ա­սես ան­դրշի­րի­մյան աշ­խար­հից մի ձայն լս­վեց.

– Պա­րո­նայք, գի­նե­տու­նը փակ­վում է…

Այս բա­ռերն ա­սես ցրե­ցին ե­րա­զի ու խորհր­դա­վո­րու­թյան թմ­բի­րը, որ հա­մա­կել էր եր­կու­սին: Քն­նի­չը դա­տար­կեց գի­նու բա­ժա­կը, ցած դրեց ու ա­սաց.

– Հե­տաքր­քիր զրույց է­ր… Շատ շնոր­հա­կալ եմ ձե­զ ան­զու­գա­կան ե­րաժշ­տու­թյան և հե­տաքր­քիր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի հա­մար: Ո­ւշ է, պետք է տուն գնալ: Ո­՞վ գի­տե՝ մի­գու­ցե դեռ ա­ռիթ ու­նե­նանք զրու­ցե­լու Բա­խի պրե­լյուդ­նե­րի և բազ­մա­ձայ­նու­թյան մա­սին: Այս­տեղ կամ էլ այ­գում՝ բա­լե­նի­նե­րի տակ:

Դաշ­նա­կա­հարն ապ­շա­հար նա­յում էր քն­նի­չին: Մի­այն կա­րո­ղա­ցավ հարց­նել.

– Դուք ի­նձ չե՞ք ձեր­բա­կա­լում:

– Ան­ձամբ ես ձեր ա­րարք­նե­րում հան­ցա­կազմ չեմ տես­նում: Ին­չո՞ւ պի­տի ձեր­բա­կա­լեմ: Ես ոչ դա­տա­վոր եմ և ոչ էլ դա­տա­պար­տող: Բա­ցի այդ՝ գի­տեմ, որ պայ­թյուն­ներ այլևս չեն լի­նե­լու:

– Չեն լի­նե­լու…

– Ա­ռա­վել ևս: Ա­մեն ի­նչ թող­նում եմ ձեր խղ­ճին: Ե­թե ցան­կա­նաք՝ կա­րող եք ա­ռա­վո­տյան 10-ին, այս­պես ա­սած, մե­ղա­յա­կա­նով ներ­կա­յա­նալ քնն­չա­կան վար­չու­թյուն, ե­րկ­րորդ հարկ: Դա հաս­տատ կմեղ­մաց­նի ձեր հնա­րա­վոր պա­տի­ժը: Հարց­րեք փոխգն­դա­պետ X-ին: Բայց ա­սեմ, որ դա, ը­ստ է­ու­թյան, ո­չինչ չի փո­խե­լու:

– Բայց դուք ի­նք­ներդ ձեզ զր­կում եք փառ­քի դափ­նի­ներից…

– «Յու­րա­քան­չյու­րին՝ ի­րե­նը»,– ա­սաց քն­նի­չը, ժպ­տաց ու դուրս ե­կավ գի­նետ­նից:

Հե­ռա­վոր ժա­մա­ցույ­ցի զան­գերն ազ­դա­րա­րե­ցին գի­շեր­վա գա­լուս­տը հնա­մե­նի քա­ղա­քում: